isostandardi2

ИСО стандарди

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ - ИМПЕРАТИВ У РАДУ ИКВБВ

Интегрисани систем менаџмента у ИКВБВ успостављен је и одржава се од 2009. године. Током протеклог периода интегрисани систем менаџмента је показао да је пружање здравствених услуга из области превенције и лечења кардиоваскуларних болести у ИКВБВ ефикасно и ефективно, те да се кроз његову примену стално унапређује.
Од јуна 2018. године ИКВБВ је своје пословање ускладио са захтевима нових верзија стандарда СРПС ИСО 9001:2015, СРПС ИСО 14001:2015, СРПС ИСО 45001:2018, што је сертификационо тело „Пан Церт“ потврдило и издавањем нових сертификата:

ISO45001
ISO14001
ISO9001

2021. 5. 1 7

2021.4.22AZUS

Општи утисак након шесте редовне посете

Шеста редовна посета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине (ИКВБВ) обављена је у периоду неповољне епидемиолошке ситуације, условљене појавом и ширењем заразне болести Covid-19.

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у својим организационим јединицама, у континуитету спроводи све активности и дефинисане мере, у складу са Планом за унапређење квалитета рада и акредитационим стандардима. Рад установе усклађен је и са тренутном епидемиолошком ситуацијом и препорукама, а са циљем превенције и сузбијања ширења новог корона вируса. Руководство и запослени установе у свим предузетим активностима успевају да сe безбедност и квалитет пружених услуга и у тренутној епидемиолошкој ситуацији одржи на високом нивоу. У раду установе поштују се стандарди Агенције за акредитацију здравствених станова Србије, као и имплементирани међународни и национални водичи за дијагностику и лечење пацијената.

У складу са специфичностима рада најефиксније су предузете све противепидемијске мере како би се одржала безбедност здравља пацијената и запослених и омогућио даљи квалитетан и безбедан рад. У складу са потребама креирања црвених и зелених зона учињена је адаптација простора уз консултацију са надлежним епидемиологом. Рад ИКВБВ прилагођен је актуелној епидемиолошкој ситуацији, тако да је капацитет клинике за кардиохирургију искоришћен 60-80% а клинике за кардиологију 80% и рад се одвија по препорукама и смерницама Републичке стручне комисије за надзор над болничким инфекцијама и ИЗЈЗВ. Установа је наставила са применом најсавременијих дијагностичких и терапијских процедура у лечењу пацијената. Установа има подршку покрајинске Владе кроз различите видове сарадње, што је доприноси унапређењу квалитета рада. Похвала за руководство и запослене на несебичном професионалном ангажовању и у другим установама у којима су смештани пацијенти оболели од заразне болести Cоvid 19 (КЦ Војводине, Сајам, ИПБВ).

У установи се редовно набавља и користи лична заштитна опрема и спроводи едукација за примену исте. Свакодневно се врши дезинфекција простора и опреме, а према предвиђеном плану. Континуирано се спроводи интерна контрола санитарно-хигијенског стања објекта, као и епидемиолошки надзор установе. У установи се у континуитету спроводи вакцинација запослених, као и тестирање пацијената и запослених.

У установи се примењују имплементирани протоколи и дефинисане процедуре. Усвојена су нова документа у складу са епидемијом Covid-19. Препоручује се даља израда нових процедура, посебно оних које се установљавају услед актуелне епидемиолошке ситуације. Нежељени догађаји се евидентирају и одмах решавају предузимањем превентивних мера, што у ситуацији епидемије Cоvid-19 омогућава унапређење безбедоносних противепидемиолошких процедура. Све активности и процедуре које се редовно спроводе у области животне средине су допуњене и прилагођене тренутној епидемиолошкој ситуацији и одржавању безбедности рада у установи.

Постоји континуитет у примени усвојених процедура у области људских ресурса, нарочито у областима регулисаним позитивним прописима, као и процедура управљања и руковођења. Континуирана медицинска едукација и стручно усавршавање запослених је поред пружања услуга пацијентима, приоритет и у новонасталој епидемиолошкој ситуацији. Организован је велики број on-line едукација, учешћа на националним и међународним скуповима. У оквиру саме установе публикован је Приручник за медицинске сестре, у циљу едукације новозапослених али и као подсетник за остале запослене медицинске сестре и техничаре. Резултати рада запослених се оцењују на годишњем нивоу у складу са дефинисаном процедуром.

Руководство Института својим залагањем унапређује рад установе, води је путем визије да уз пружање квалитетне услуге корисницима и даље остане једна од најуспешнијих установа здравственог система Републике Србије.

Општи утисак је да се у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине поштују стандарди, дефинисане процедуре и упутства за рад, у складу са прописима и стандардима Агенције за акредитацију здравствених установа Србије и да се квалитет рада унапређује и током актуелне епидемиолошке ситуације.

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине својим радом и пружањем врхунских професионалних услуга корисницима, представља једну од најзначајнијих здравствених установа за кардиоваскуларне болести у земљи и региону, а који је акредитацију усвојио као систем пословања и унапређења рада.

2021.4.22AZUS12021.4.22AZUS42021.4.22AZUS22021.4.22AZUS52021.4.22AZUS32021.4.22AZUS6

ПЕТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВА У ЗДРАВСТВУ

20180704c

ТРЕЋА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВА У ЗДРАВСТВУ

20180704a

18.05.2018 године обављена је трећа редовна посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију у здравству(АЗУС), у Институту за КВБВ.
Тим спољашњих оцењивача био је у саставу:
1.Поф.др Дејан Николић-хирург
2.Далибор Аксић.струк.мед.тех.

И нститут за КВБВ стекао је акредитациони статус на 7 година, 2015 године, и додељен му је сертификат број А-132-09/2014.
У оквиру треће редовне посете, након разговора са руководством Института, члановима тимова за акредитацију и обиласка установе спољашњи оцењивачи дали су свој Извештај о трећој редовној посети:

20180704c

„Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је установа која континуирано тежи ка побољшању квалитета рада, безбедности пацијената и запослених и побољшању општег здравственог стања популације.
Значај процеса акредитације се манифестује у унапређењу радног процеса кроз стандардизацију активности, флексибилнијом организацијом и квалитетнијим резултатима у позитивној радној атмосфери.

Институт, са акредитацијским статусом од седам година, потврдио је његову оправданост. Високо достигнути стандарди се одржавају на том нивоу, препоруке су усвојене и присутна је стална иницијатива на даљем унапређењу квалитета.
У Институту као референтној установи се обављају најсложенији медицински поступци са великом посвећеношћу пацијентима и бригом о оболелима. Руководство Института је препознало значај унапређења квалитета и безбедности за рад и уложило огромну енергију како би постигло тај циљ. У Институту се примењују најсавременије технологије у дијагностици и лечењу пацијената. У континуитету се остварује сарадња са осталим институцијама у циљу унапређења рада и пружања здравствених услуга корисницима.
Током досадашњег периода позитивног акредитационог статуса Институт за кардиоваскуларне болести Војводине својим приступом афирмише стандарде и критеријуме за акредитацију који су уткани у све сегменте њеног функционисања.Овај позитиван тренд и проактивни приступ у раду води сталном унапређењу квалитета услуга и безбедности пацијената у установи“.

20180704b

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

Политика квалитета интегрисаног система менаџмента Института за кардиоваскуларне болести Војводине је у сагласности са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001, СРПС ИСО 45001 и СРПС ИСО/ИЕЦ 27001.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине (у даљем тексту ИКВБВ) је високоспецијализована здравствена установа терцијарног типа чији је основни задатак јавна здравствена функција која се остварује кроз хоспитално и ванхоспитално лечење болесника оболелих од кардиоваскуларних болести.
ИКВБВ се састоји из две комплементарне Клинике:
• Клиника за кардиологију и
• Клиника за кардиоваскуларну хирургију.
ИКВБВ омогућава комплетну дијагностику и терапијско збрињавање најтежих болесника оболелих од кардиоваскуларних болести.
Свој развој ИКВБВ базира на постојећим високо квалитетним јавним здравственим услугама, мерама и активностима, унапређивањем постојећих и увођењем нових метода рада.
У односу на расположиве високо квалитетне кадровске потенцијале ИКВБВ, који је уједно и наставна база Медицинског факултета у Новом Саду и школска база Медицинске школе у Новом Саду, запослени своје знање и искуство преносе и кроз едукацију и научно-истраживачки рад.
Основне карактеристике свих наших услуга и активности јесу унапређење квалитета рада са циљем унапређења здравља становништва путем повећања ефикасности и јачања активности у области јавног здравља и промоције здравља коришћењем расположивих просторних, технолошких и кадровских ресурса, уз стално унапређење знања и вештина.
Реализација ових функција и задатака се остварује кроз:
• Стални наџор над свим процесима рада,
• Стално преиспитивање рада, ефективности и ефикасности,
• Праћење и повећање задовољства пацијената као корисника услуга,
• Праћење и повећање задовољства запослених,
• Правилан избор добављача хране, лекова, опреме и материјала и успостављање партнерских односа са њима и
• Креирање пријатног амбијента за кориснике услуга и запослене.
Сви запослени прихватају унапређење и развијање интегрисаног система менаџмента као део свог свакодневног рада у складу са утврђеном политиком квалитета.
Циљеви које ИКВБВ жели да оствари реализацијом политике квалитета су:
• Унапређење здравља становништва,
• Редукција и елиминација фактора ризика,
• Повећање задовољства пацијената и осталих корисника услуга,
• Повећање задовољства запослених,
• Тимски рад у атмосфери сарадње уз пуну личну одговорност,
• Елиминација жалби на пружене услуге
• Процена ризика и птилика пословања
• Креирање управљачког оквира за постизање ових циљева.
ИКВБВ је привржен и принципима заштите здравља и безбедности на раду и заштити животне средине, и то првенствено ради очувања здравља пацијената и запослених с обзиром на различите дијагностичке-терапијске методе које се у њему спроводе и које би могле бити извором нарушавања појединих сегмената било у процесу рада било кроз утицаје на животну средину. С друге стране, поштовање принципа заштите животне средине представља и законску обавезу ИКВБВ, која произилази из чињенице да је ИКВБВ смештен на земљишту које представља резервоар веома ретких и квалитетних примерака флоре и фауне, те се тако налази у заштићеној зони одлуком Републичког Завода за заштиту животне средине.
Сви запослени на ИКВБВ се морају понашати у складу са политиком квалитета, заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду и заштите безбедности информација заокружених у овој политици интегрисаног система менаџмента, јер су одговорност према корисницима, запосленима, животној средини и поступцима заштите здравља и безбедности током радног процеса неки од основних приоритета ИКВБВ.
У том циљу ће ИКВБВ:
• Спречити ризичне догађаје и смањити на најмањи могући ниво њихове евентуалне последице по здравље и безбедност корисника, запослених и информација које настају и које се користе у процесу,
• Спречити загађење животне средине у складу са законским процесима и препорукама за очување здраве животне средине,
• Ажурирати анализе ризика по безбедност и здравље корисника и запослених и безбедност информација које настају и користе се у процесу, увек када се за тим покаже потреба, а и периодично ради провере усаглашености са стањем у систему, у складу са стандардима у примени,
• Стално обучавати све учеснике у процесу рада у циљу спречавања загађења животне средине и повреда на раду, као и кориснике својих услуга о потреби и принципима заштите животне средине,
• Дефинисати и прихватити своје сопствене регулативе у случајевима када сматра да постојеће законске регулативе нису на нивоу које је себи поставио ИКВБВ у области очувања животне средине и заштите здравља и безбедности на раду и
• Подстицати и друге установе да уводе и примењују принципе менаџмента животном средином и безбедношћу и здрављем на раду.
ИКВБВ ће обезбедити да постављени циљеви менаџмента животном средином и безбедношћу и здрављем на раду буду усмерени на најзначајније утицаје и ризике на животну средину и процесе рада, као и да ови циљеви у сваком моменту буду доступни свим запосленима на ИКВБВ, као и широј јавности.
ИКВБВ ће у складу са законском регулативом и оквирима које постављају циљеви пословања и околности у којима послује испуњавати све своје са заинтересованим странама уговорене обавезе. Све анализе ризика које ИКВБВ обавља биће током преиспитивања међусобно усаглашаване да би се могле употребити као јединствен алат у стратегији борбе против свеукупних ризика које са собом носи пословање. При томе ће одржавати установљене критеријуме који се користе за оцену значаја ризика и прилагођавати их увек када је то потребно да би се обезбедила стална свест, усмереност и будност запослених у процесима са становишта постизања елитних резултата у области квалитета, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду и у области безбедности информација.
Дефинисањем и остваривањем свих постављених циљева ће се допринети реализацији стратешког циља – јасног и дефинисаног „имаге“ ИКВБВ. На овај начин ће се ИКВБВ код својих садашњих али и потенцијалних партнера и корисника услуга представити као лидер у областима којима се бави, али и као институција од поверења.

Сремска Каменица, 25.05.2018.
Директор Института за КВБВ
Проф. др Александар РеџекИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ КВАЛИТЕТА ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА БИОХЕМИЈУ
Основни циљ Лабораторије за Биохемију Института за кардиоваскуларне болести Војводине (ИКВБВ) је да имплементацијом система менаџмента у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 обезбеди трајно испуњавање захтева свих својих корисника. Ово постиже обављањем испитивања под контролисаним условима, одржавањем поверења у резултате испитивања које обавља и праћењем степена задовољења захтева свих заинтересованих страна, чиме трајно гради свој углед, као и углед ИКВБВ, институције у оквиру које послује.
Лабораторија за Биохемију ИКВБВ за своје кориснике обавља медицинска испитивања на материјалу хуманог порекла из области биохемије у складу са регистрацијом делатности Института и важећим сазнањима и стандардима у својој области рада. Лабораторија за Биохемију ИКВБВ при томе поштује све захтеве корисника, и предузима активности на задовољењу њихових захтева, одржавајући трајан склад својих процеса рада са једне и расположивих ресурса, правила струке и одредница стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 са друге стране.
Особље Лабораторије за Биохемију ИКВБВ има обавезу да се упозна са документацијом система менаџмента лабораторије и да у складу са њом спроводи испитивања и све потребне пратеће активности у циљу добијања поузданих и непристрасних резултата испитивања.
Испуњавање захтева корисника у складу са важећим стандардима, правилима струке и одредницама референтне литературе трајно је опредељење Лабораторија за Биохемију ИКВБВ.
Систем менаџмента Лабораторије за Биохемију ИКВБВ усклађен са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006, приказан је у целини у Пословнику о квалитету који се позива на документацију система менаџмента лабораторије и интегрисаног система менаџмента ИКВБВ. У документацији су описане активности запослених у Лабораторији за Биохемију ИКВБВ, а као објективан доказ о обављеним активностима настају записи које ови документи прописују. Ови записи се користе у складу са документацијом чиме се обезбеђује испуњавање постављених циљева и задовољење захтева заинтересованих страна, што је и основна сврха система менаџмента лабораторије.
Политика квалитета лабораторије обавезује руководство и све запослене да своје активности усмеравају на остварење следећих циљева:

испуњавање захтева корисника које је могуће испунити,
успостављање и одржавање добре праксе у извођењу узорковања, испитивања и обавештавања корисницима о резултатима,
обезбеђење тајности резултата испитивања у оквиру интегрисаног система менаџмента Института,
набавка и коришћење искључиво квалитетне опреме, материјала и сервисних услуга, гарантованог квалитета и у складу са потребама процеса рада Института,
доследно поштовање документације система менаџмента лабораторије и интегрисаног система менаџмента Института, спровођење ове политике у свом раду и стално побољшавање ефективности система менаџмента,
преиспитивање документације система менаџмента, и када је потребно, уношење измена у документацију (као последице измена закона, правилника, стандарда, услова пословања и унапређења система менаџмента) у складу са документованим процедурама, и
спречавање уплитања у било какве активности које би шкодиле поверењу у компетентност, непристрасност, правичност и пословност Лабораторије за Биохемију и делатност ИКВБВ у целини.
Ове циљеве руководство Лабораторије за Биохемију ИКВБВ редовно преиспитује, и по потреби, усаглашава са значајним променама насталим у процесима рада Лабораторије и/или ван ње.
За спровођење ове политике Лабораторије за Биохемију ИКВБВ која је усклађена са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 и остваривање у њој постављених циљева, одговорно је првенствено руководство Лабораторије за Биохемију ИКВБВ, а, затим, у границама својих надлежности, сви запослени у лабораторији. Обезбеђење ресурса и инфраструктурних услова за рад лабораторије је одговорност руководства ИКВБВ у оквиру кога Лабораторија за Биохемију ИКВБВ послује.

ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ
Политика друштвене одговорности представља доказ о посвећености организације и њених запослених одговорном понашању, приступању обавезама и пословном деловању, а заснована је, пре свега, на поштовању законских норми, а затим и принципа друштвене одговорности, датих у стандарду СРПС ИСО 26000:2011, а то су:
Одговорност - одговорни смо за утицај својих одлука и активности на кориснике наших услуга (пацијенте), друштвену заједницу и животну средину;
Транспарентност - придржавамо се и промовишемо транспарентност у процесу доношења одлука и спровођења активности, које утичу на пацијенте, друштвену заједницу и животну средину;
Етичко понашање - у опхођењу према пацијентима, запосленима, свим заинтересованим странама и друштвеној заједници уопште, организација се руководи вредностима поштења, правичности и интегритета;
Уважавање захтева заинтересованих страна - уважавамо, разматрамо и реагујемо на захтеве наших заинтересованих страна, првенствено препознајемо и поштујемо њихова законска права, а затим тежимо и задовољењу њихових захтева, који су од ширег друштвеног значаја;
Поштовање владавине права и међународних правила понашања - послујемо у складу са свим примењивим законским нормама, што је омогучено сталном обавештеношћу о свим законским обавезама и сталним преиспитивањем придржавања тих обавеза;
Поштовање Ијудских права - поштујемо Ијудска права, загарантована прописаним законским нормама и међународном Универзалном декларацијом о Ијудским правима, њихову нераздвојивост, неотуђивост, недељивост, међузависност и универзалност, препознајемо њихову важност и промовишемо вредности, засноване на овим принципима.
Друштвена одговорност за Институт за кардиоваскуларне болести Војводине представља максималну посвећеност пружању здравствене заштите становништву, кроз болничко и ванболничко лечење пацијената од кардиоваскуларних болести, као примарне функције, док са друге стране представља сталну тежњу и стратешки приступ у дефинисању циљева и спровођењу активности на унапређењу квалитета живота запослених и њихових породица, доприноса развоју друштвене заједнице, очувању заштите животне средине и биодиверзитета
Тимским радом у примени знања, вештина и способности и научно-истраживачким радом, тежимо врхунској здравственој заштити пацијената, док волонтерским акцијама едуковања становништва, подстичемо превенцију настанка кардиоваскуларних болести.
Труд, који улажемо у области друштвене одговорности, изражен кроз превентивне активности у области заштите здравља и безбедности запослених, пацијената и посетилаца Института, превентивне активности у области заштите животне средине, активности у циљу заштите безбедности информација о пацијентима и запосленима, сматрамо ресурсом који доприноси позитивним ефектима на пословање Института, као и развоју друштвене заједнице, у оквиру које послујемо.

isostandardi