zaposljavanje

ЗАПОШЉАВАЊЕ

2024. 4. 25
На основу члана 21. Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине, члана 10. Kолективног уговора Института за кардиоваскуларне болести Војводине и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у вези са дописом Министарства здравља РС број 112-01-00275/2024-02 од 5.4.2023. године, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО
   време

1. Доктор медицине специјалиста трансфузијске медицине, на неодређено време, са пуним радним временом - 1 извршилац


Услови:
-високо образовање – медицински факултет
-положен стручни испит
-лиценца
-положен специјалистички испит из трансфузијске медицине
-најмање пет година радног искуства на пословима трансфузијске медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

2. Виши техничар у трансфузиологији, на неодређено време, са пуним радним временом - 3 извршиоца

- вишa или високa струковна школа здравствене струке (основне студије – 180 бодова)
-положен стручни испит
-лиценца
-завршена обука/испит за рад са затвореним изворима и оспособљавање за спровођење мера радијационе сигурности при коришћењу уређаја за озрачивање крви у медицини
-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Заинтересовани кандидати за послове под тачком 1. подносе:

•кратку биографију (са назначеним трајањем волонтерског или радног искуства, уколико га кандидат има), адресу, контакт телефон и електронску адресу

•фотокопију дипломе о завршеном факултету

•фотокопију уверења о положеном стручном испиту

•фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту

•потврда о радном искуству

•фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених

•фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме кандидата)

•фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан

•фотокопију лиценце или решењa о издавању лиценце

•изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Заинтересовани кандидати за послове под тачком 2. подносе:

•кратку биографију (са назначеним трајањем волонтерског или радног искуства, уколико га кандидат има), адресу, контакт телефон и електронску адресу

•фотокопију дипломе о завршеној школи

•фотокопију уверења о положеном стручном испиту

•фотокопију лиценце или решењa о издавању лиценце

•фотокопију уверења о положеној обуци/испиту за рад са затвореним изворима и оспособљавање за спровођење мера радијационе сигурности при коришћењу уређаја за озрачивање крви у медицини

•потврда о радном искуству

•фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених

•фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме кандидата)

•фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан

•изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, или лично у писарницу Института.

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужни да доставе: лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б и ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), фотокопију санитарне књижице, уверење да се против њега/ње не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван/а за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије дипломe о завршеној школи/факултету и специјалистичким студијама и уверења о положеном стручном испиту и испиту за рад са затвореним изворима и оспособљавање за спровођење мера радијационе сигурности при коришћењу уређаја за озрачивање крви у медицини, као и одјаву са претходног осигурања.


Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д. директора Института за кардиоваскуларне
болести Војводине
Проф. др Александар Реџек

 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ:

2021. година
Март
Април