suma2

ИКВБВ

УСЛУГЕ КОЈЕ МИ ПРУЖАМО:

На Клиници за кардиохирургију болесницима се пружају здравствене услуге: операције на отвореном срцу - коронарна хирургија, валвуларна хирургија, хирургија стечених и урођених срчаних мана, комбинована хирургија и хирургија аорте, тумори срца и каротидна хирургија.

Примењују се савремене технолошке процедуре хирургије на куцајућем срцу, замена срчаних залистака био-протезама и најновијом генерацијом „стентлесс“ протеза. Развили смо каротидну хирургију, рутински примењујемо симултане и комбиноване кардиоваскуларне операције и уводимо хирургију поремећаја срчаног ритма. Успешно радимо и тоталну артеријску реваскуларизацију коронарних крвних судова у лечењу оклузивне коронарне болести срца.

Повећан је број реоперација у укупном броју операција, тако да се реоперативни захвати редовно изводе и по други, трећи па и четврти пут. У последње две године значајан је и пораст хитних операција услед разних типова дисекције грудне аорте.

Важан допринос напретку у третману болесника након операција на отвореном срцу дала је и савремена интензивна јединица Института за КВБ Војводине, са модерном опремом за подршку и праћење свих виталних параметара болесника.

Структура кардиохируршких интервенција у односу на ранији период мења се, па је све већи број сложених и тешких оперативних захвата, с обзиром на нагли развој интервентне кардиологије, која је добрим делом преузела решавање коронарне болести, захваљујући напретку такозваних коронарних стентова.

Да ли ће се болесник са коронарним обољењем лечити лековима, стентовима или оперативним путем, свакодневно конзилијарно одлучују кардиолози и кардиохирурзи. Циљ је проналажење најбољег могућег решења за конкретног болесника.


Клиника за кардиологију је опремљена за пружање следећих медицинских услуга:

Неинвазивне услуге:
Субспецијалистички кардиолошки преглед, ехокардиографски преглед, транезофагеални ехокардиографски преглед, стрес ехокардиографски преглед, ехокардиографски преглед са контрастом, ергометријски тест (тест оптерећења), холтер мониторинг ЕКГ-а, холтер мониторинг притиска са ЕКГ-ом, доплер каротида, доплер артерија и вена горњих и доњих екстремитета, тилт тест идр.

Инвазивне услуге:
Дијагностичке хемодинамске процедуре (коронарографија, ангиографија, булбографија, синевалвулографија, вентрикулографија, ендомиокардна биопсија, графтографија...), перкутана коронарна интервенција („балон дилатација” и уградња интракоронарног стента), уградња вена кава филтера, перикардиоцентеза, електрофизиолошко испитивање срца, уградња пејсмејкера, уградња ЦРТ (пејсмејкер за кардијалну ресинхронизациону терапију), уградња имплатибилног кардиовертер дефибрилатора (ИЦД), радиофреквентна аблација идр.

Прва катетеризација срца и коронарографија је извршена 09. децембра1980. год.
Прва интракоронарна тромболиза стрептокиназом код пацијента са акутним широким предњим инфарктом миокарда, урађена је 12. маја 1982. год.
Од 18. августа 1999. године, уз подршку Клинике за кардиохирургију, у рутинску праксу уведена је ПТЦА („балон дилатација”). После дуготрајних и озбиљних припрема, које су укључиле и допунску едукацију наших лекара у иностранству (у Пизи код Проф. др Марио Марзилли-а), од 01. априла 2002. године у рутинску праксу уведена је најмодернија интервентна кардиолошка процедура - перкутана коронарна реваскуларизација (ПЦР) у акутном инфаркту миокарда. Од 16. 09. 2002. године, у склопу решавања компликације - дисекције, почели смо решавање и бифуркационих лезија интервентном процедуром. У репертоар наших услуга уведена је и реваскуларизација хроничних оклузија.

У инвазивној кардиологији већ код 60 одсто болесника користимо трансрадијални приступ као начин извођења инвазивних процедура, чиме обезбеђујемо сигурност интервенције, повећамо комфор болесника и смањујемо трошкове.

Већ три године рутински се спроводи метода ресусцитативне хипотермије која примењена након срчаног застоја доприноси побољшању неуролошког исхода и смањује морталитет код коматозних пацијената.

Од 1983. године рутински радимо имплантацију пацемакер-а. Поред класичних пејсмејкера за лечење брадикардних поремећаја ритма, од 2002. године уграђујемо и имплантабилне кардиовертер дефибрилаторе (ИЦД) за лечење малигних аритмија и превенцију изненадне смрти, као и мултисајт пејсмејкере (ЦРТ) за лечење срчане слабости ресинхронизационом терапијом. Такође, уграђујемо и комбиновану верзију ЦРТ и ИЦД.

Од ове године (2007) суправентрикуларне и вентрикуларне поремећаје ритма решавамо радиофреквентном аблацијом.