UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE AMBULANTNIH PREGLEDA

Dodatna uputstva za zakazivanje OVDE

U skladu sa mogućnostima Institut je omogućio elektronsko zakazivanje (preko IZIS-a) u 17 ambulanti i to:

 1. Ambulanta za kardiološke ekspertizne preglede
 2. Ambulanta za invazivnu kardiološku dijagnostiku – interventna kardiologija
 3. Ambulanta interventne elektrofiziologije
 4. Ambulanta za pejsmejkere, kardioverter defibrilatore i resinhronizacione pejsmejkere
 5. Ambulanta za Holter monitoring EKG-a
 6. Ambulanta za neinvazivnu dijagnostiku – transtorakalni EHO srca
 7. Ambulanta za neinvazivnu dijagnostiku – transezofagealni EHO srca
 8. Ambulanta za hipertenziju
 9. Ambulanta za dinamski monitoring TA - arterijskog krvnog pritiska i EKG zapisa
 10. Ambulanta za srčanu insuficijenciju
 11. Ambulanta za funkcionalnu dijagnostiku srca – ergometrija
 12. Ambulanta za vaskularni ultrazvuk (dopler karotida)
 13. Ambulanta za ekspertizu procene za planiranim hospitalnim lečenjem na IKVBV
 14. Kardiološka ambulanta na Klinici za kardiohirurgiju
 15. Ambulanta za kardiohirurške preglede
 16. Ambulanta za kardiološke ekspertizne preglede 2
 17. Ambulanta za kontrolu elektrostimulatora

U cilju unapeređenja saradnje i obezbeđivanja pravovremene i odgovarajuće usluge pacijentima, molimo sve u sistemu zdravstva da gore navedene ambulante koriste kao resurs za elektronsko zakazivanje, na način kako je propisano.

1. Ambulanta za kardiološke ekspertizne preglede

Potrebna dokumentacija za prvi pregled u kardiološkoj ambulanti:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste, odnosno regionalnog kardiologa o razlogu upućivanja pacijenta na ekspertizni kardiološki pregled u tercijarnu zdravstvenu ustanovu (razlozi uscrpljivanja mogućnosti ispitivanja na nivou primarnog i sekundarnog nivoa).
 • KKS, sedimentacija, osnovne biohemijske analize, pregled urina
 • Snimak pluća
 • Ultrazvuk srca – transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • Ergometrijski test kod sumnje na koronarnu bolest
 • Prethodna dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista, kardiolog

NAPOMENA: Uputna dijagnoza za ekspertizni kardiološki pregled ne može biti I.10 – Arterijska hipertenzija!

2. Ambulanta za invazivnu kardiološku dijagnostiku – interventna kardiologija

Potrebna dokumentacija za prvi pregled u ambulanti za invazivnu kardiološku dijagnostiku:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste, odnosno kardiologa o razlogu upućivanja pacijenta
 • Ultrazvuk srca – transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • Ergometrijski test ili stres ehokardiografski test, perfuziona scintigrafija miokarda SPEKT, ili drugi vid potvrde koronarne ishemije, tj. objektivni dokaz postojanja iliopravdane sumnje na prisustvo obstruktivne koronarne bolesti srca.
 • 5. U slučaju potrebe procene specifičnih potreba osiguranika, poput procene intreventne kardiologije iz domena nekoronarnih intervencija (transkateterskih intervencija na valvulama, perkutanih implantacija okludera na ASD ili VSD poziciji, okludera za paravalvularne regurgitacije, perkutanog zatvaranja leve aurikule i sl.) potrebno je dostaviti i i analize magnetne rezonacne srca - MRI, transezofagealne ehokardiograrfije - TEE, tj. CT angiografija, ukoliko ih bolesnik poseduje.
 • Prethodna medicinska dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista i kardiolog

3. Ambulanta interventne elektrofiziologije

Potrebna dokumentacija za prvi pregled u ambulanti za interventnu elektrofiziologiju :

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od
  nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste o razlogu upućivanja pacijenta
 • EKG zapis aritmije, obavezno!
  - za indikaciju supraventrikularne tahikardije – EKG snimak u tahikardiji i u sinusnom ritmu
  - za indikaciju Komorske ekstrasistole i idiopatsku ventrikularnu tahikardiju 12 kanalni EKG snimak tahikardije/ ekstrasistola
  - za indikaciju atrijska fibrilacija: Poželjno je da sadrži podatke o datumu prve verifikovane epizode, učestalosti, dužini trajanja i simptomima EKG snimak AF , kao i 12 kanalni snimak u sinusnom ritmu.
 • 24 časovni Holter EKG monitoring
 • Ultrazvuk srca – transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • KKS, sedimentacija, osnovne biohemijske analize, pregled urina
 • FT4, FT3 i TSH
 • Prethodna dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista i kardiolog

4. Ambulanta za pejsmejkere, kardioverter defibrilatore i resinhronizacione pejsmejkere

Potrebna dokumentacija za prvi pregled u ambulanti za pejsmejkere:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste o razlogu upućivanja pacijenta
 • EKG zapis aritmije (ako je ima)
 • 24 časovni Holter EKG monitoring
 • Ultrazvuk srca – transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • KKS, sedimentacija, osnovne biohemijske analize, pregled urina
 • FT4, FT3 i TSH
 • Prethodna dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista i kardiolog

5. Ambulanta za Holter monitoring EKG-a

Potrebna dokumentacija za holter monitoring EKG :

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste o razlogu upućivanja pacijenta
 • EKG zapis aritmije (ako je ima)
 • Prethodna dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista i kardiolog

6. Ambulanta za neinvazivnu dijagnostiku – transtorakalni EHO srca

Potrebna dokumentacija za prvi pregled:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste o razlogu upućivanja pacijenta
 • Prethodna dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista i kardiolog

7. Ambulanta za neinvazivnu dijagnostiku – transezofagealni EHO srca

Potrebna dokumentacija za prvi pregled:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste o razlogu upućivanja pacijenta
 • Ultrazvuk srca – prethodna transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • Snimak pluća
 • Prethodna dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: isključivo kardiolog!

Napomena: Za transezofagealni pregled srca neophodno je da pacijent ne unosi hranu i vodu 4 č pre pregleda i da dođe u pratnji osobe koja će obezbediti transport nakon pregleda.

8. Ambulanta za hipertenziju

Potrebna dokumentacija za prvi pregled:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • KKS, sedimentacija, osnovne biohemijske analize, pregled urina, T4, TSH.
 • Ultrazvuk srca – transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • Prethodna dokumentacija, kao potvrda komplikovane hipertenzije ( oštećenje ciljnih organa, slaba regulacija vrednosti krvnog pritiska, rezistentnu hipertenziju).
 • Ultrazvuk gornjeg abdomena
 • Holter monitoring TA - arterijskog krvnog pritiska
 • Mogu ih uputiti: internisti i kardiolozi.

9. Ambulanta za dinamski monitoring TA - arterijskog krvnog pritiska i EKG zapisa

Potrebna dokumentacija za prvi pregled u ambulanti za dinamski TA monitoring i dinamski EKG monigtoring.

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste o razlogu upućivanja pacijenta
 • Prethodna dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista i kardiolog

10. Ambulanta za srčanu insuficijenciju

Potrebna dokumentacija za prvi pregled u ambulanti za srčanu insuficijenciju :

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • KKS, sedimentacija, osnovne biohemijske analize, pregled urina
 • Prethodna dokumentacija
 • Ultrazvuk srca – transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • Mogu ih uputiti: internista i kardiolog
 • Dijagnoze koje su odobrene za upućivanje bolesnika u ambulantu za srčanu slabost:
  • I50. Zastojna srčana slabost
  • I42 Oboljenja srčanog mišića (Cardiomyopathia)
  • I42.0 Zastojno oboljenje mišića srca (Cardiomyopathia congestiva)
  • I 42.1 Oboljenjenje mišića srca sa smetnjama krvotoka (Cardiomyopathia hypertrophica obstructiva)
  • I42.2 Drugo oboljenje mišića srca (Cardiomyopathia hypertrophica alia)
  • I42.3 Eozinofilno zapaljenje usrčnice i mišića srca (Endomyocarditis eosinophilica)
  • I42.4 Urođena nerastegljivost usrčnice (Fibroelastosis endocardii)
  • I42.5 Drugo nerastegljivo oboljenje mišića srca (Cardiomyopathia restrictiva alia)
  • I42.6 Oboljenje mišića srca uzrokovano zloupotrebom alkohola (Cardiomyopathia alcoholica)
  • I42.7 Oboljenje mišića srca uzrokovano upotrebom lekova i drugih spoljašnjih uzročnika (Cardiomyopathia propter usum medicamentorum et factores externo alios)
  • I42.8 Druga oboljenja mišića srca (Cardiomyopathiae aliae)
  • I42.9 Oboljenje mišića srca, neoznačeno (Cardiomyopathia,non specificata)
  • I41.1 Zapaljenje mišića srca u virusnim bolestima (Myocarditis in morbis viralibus)
  • 43.1 Oboljenje mišića srca u bolestima metabolizma (Cardiomyopathia in morbis metabolicis)
  • I43.2 Oboljenje mišića srca u bolestima ishrane

11. Ambulanta za funkcionalnu dijagnostiku srca

Potrebna dokumentacija za prvi pregled u ambulanti za funkcionalnu dijagnostiku srca – ergometrija (test opterećenja), spiroergometrija

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste o razlogu upućivanja pacijenta
 • Prethodna dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista i kardiolog

Napomena: pokretna traka je ograničena na opterećenje do 120 kg telesne težine.

12. Ambulanta za vaskularni ultrazvuk (dopler karotida)

Potrebna dokumentacija za prvi pregled u ambulanti za neuroangiologiju :

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Za ultrazvučni doppler pregled supraaortnih arterijskih grana / karotide, vertebralke, subklavije/ obavezno priložiti indikaciju od strane kardiologa ili kardiohirurga IKVB Vovjodine.
 • Prethodna medicinska dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: kardiolog i kardiohirurg, vaskularni hirurg IKVB Vojvodine.

13. Ambulanta za ekspertizu procene za planiranim hospitalnim lečenjem na IKVB Vojvodine

Ambulanta se formira radi planiranja LISTE ČEKANjA za:

 • dijagnostičku koronarografiju i/ili kateterizaciju srca,
 • za revaskularizaciju miokarda,
 • ugradnju pejsmejskera, kardioverter defibrilatora (ICD), resinnhronizacionog pejsmejkera
 • za implantaciju veštačkih valvula,
 • za ugrađivanje graftova od veštačkog materijala i endovaskularnih graft-proteza.

Potrebna dokumentacija za prvi pregled u kardiološkoj ambulanti:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste, odnosno kardiologa o razlogu upućivanja pacijenta radi planiranog hospitalnog lečenja.
 • Ultrazvuk srca– transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • Ergometrijski test ili stres ehokardiografski test, perfuziona scintigrafija miokarda SPEKT, ili drugi vid potvrde koronarne ishemije, tj. objektivni dokaz postojanja iliopravdane sumnje na prisustvo obstruktivne koronarne bolesti srca.
 • U slučaju potrebe procene specifičnih potreba osiguranika, poput procene intreventne kardiologije iz domena nekoronarnih intervencija (transkateterskih intervencija na valvulama, perkutanih implantacija okludera na ASD ili VSD poziciji, okludera za paravalvularne regurgitacije, perkutanog zatvaranja leve aurikule i sl.) potrebno je dostaviti i i analize magnetne rezonacne srca - MRI, transezofagealne ehokardiograrfije - TEE, tj. CT angiografija, ukoliko ih bolesnik poseduje.
 • U slučaju potrebe za interventno elektrofiziološkim intervencijama, dostaviti mišljenje nadležnog kardiologa sa dinamskim EKG monitoringom ili EKG zapisom aritmije.
 • U slučaju potrebe za implantacijom pejsmejkera, resinhronizacionog pejsmejkera ili kardioverter defibrilatora, dostaviti mišljenje nadležnog kardiologa sa dinamskom EKG monitoringom ili EKG zapisom arimtije/poremećaja.
 • Prethodna medicinska dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista ili kardiolog

Napomena: Ambulanta za procenu opravdanosti zakazivanja hospitalnog lečenja na IKVB Vojvodine radi svakodnevno i služi isključivo za potrebe ekspertize. Prilikom dolaska u ambulantu, pacijent treba sa sobom da ponese fotokopije gorenavedene potrebne medicinske dokumentacije. Nakon potvrdne indikacije za hospitalizacijom bolesnik se stavlja na listu čekanja za planirane intervnecije ili ispitivanja, sa stepenom hitnosti, koji je usklaćen sa „Uputstvom za zdravstvene radnike o listama čekanja“ (uputstvo RFZO).

14. Kardiološka ambulanta na Klinici za kardiohirurgiju

Potrebna dokumentacija za prvi pregled:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste, odnosno regionalnog kardiologa o razlogu upućivanja pacijenta na ekspertizni kardiološki pregled u tercijarnu zdravstvenu ustanovu (razlozi uscrpljivanja mogućnosti ispitivanja na nivou primarnog i sekundarnog nivoa).
 • KKS, sedimentacija, osnovne biohemijske analize, pregled urina
 • Snimak pluća
 • Ultrazvuk srca – transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • Ergometrijski test kod sumnje na koronarnu bolest
 • Prethodna dokumentacija
 • Dijagnoze koje su odobrene za upućivanje bolesnika u ambulantu:
  • Z95.1 Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)
  • Z95.2 Prisustvo veštačkog zaliska srca
  • Z95.3 Prisustvo heterologog zaliska srca
  • Z95.4 Prisustvo druge zamene zaliska srca
  • Z95.8 Prisustvo drugih implantata ili graftova srca i krvnih sudova
  • Z95.9 Prisustvo implantata ili grafta na srcu i krvnim sudovima, neoznaceno

15. Ambulanta za kardiohirurške preglede

Potrebna dokumentacija:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Prethodna dokumentacija
 • Dijagnoze koje su odobrene za upućivanje bolesnika u ambulantu:
  • Z95.1 Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)
  • Z95.2 Prisustvo veštačkog zaliska srca
  • Z95.3 Prisustvo heterologog zaliska srca
  • Z95.4 Prisustvo druge zamene zaliska srca
  • Z95.8 Prisustvo drugih implantata ili graftova srca i krvnih sudova
  • Z95.9 Prisustvo implantata ili grafta na srcu i krvnim sudovima, neoznaceno

16. Ambulanta za kardiološke ekspertizne preglede 2

Ambulanta za kardiološke ekspertizne preglede je podeljena u dve ambulante: Ambulantu za kardiološke ekspertizne preglede 1 i Ambulantu za kardiološke ekspertizne preglede 2. U obe ambulante rade isti lekari i važe isti uslovi za zakazivanje.

Potrebna dokumentacija za prvi pregled u ovim kardiološkim ambulantama:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste, odnosno regionalnog kardiologa o razlogu upućivanja pacijenta na ekspertizni kardiološki pregled u tercijarnu zdravstvenu ustanovu (razlozi uscrpljivanja mogućnosti ispitivanja na nivou primarnog i sekundarnog nivoa).
 • KKS, sedimentacija, osnovne biohemijske analize, pregled urina
 • Snimak pluća
 • Ultrazvuk srca – transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • Ergometrijski test kod sumnje na koronarnu bolest
 • Prethodna dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista, kardiolog

NAPOMENA: Uputna dijagnoza za ekspertizni kardiološki pregled ne može biti I.10 – Arterijska hipertenzija!

 17. Ambulanta za kontrolu elektrostimulatora

Ambulanta za pejsmejkere, kardioverter defibrilatore i resinhronizacione pejsmejkere je podeljena u dve ambulante: Ambulantu za kontrolu elektrostimulatora i Ambulantu za poremećaje ritma. Ambulanta za kontrolu elektrostimulatora radi ponedeljkom, utorkom i petkom, a Ambulanta za poremećaje ritma sredom i četvrtkom. U obe ambulante rade isti lekari.

a) Potrebna dokumentacija za pregled u Ambulanti za kontrolu elektrostimulatora:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Prethodna medicinska dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista i kardiolog
 • Obavezna dijagnoza za upućivanje bolesnika u ambulantu: Z95.0 Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker)

NAPOMENA: Ova ambulanta se koristi isključivo za kontrolu implantiranih elektrostimulatora: pejsmejkera, kardioverter defibrilatora - ICD, CRT, CRTD ili loop rekordera.

b) Potrebna dokumentacija za prvi pregled u Ambulanti za poremećaje ritma:

 • Uput za specijalistički pregled (za pacijente van Južnobačkog okruga overen od nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 • Izveštaj nadležnog interniste o razlogu upućivanja pacijenta
 • EKG zapis aritmije (ako je ima)
 • 24 časovni Holter EKG monitoring
 • Ultrazvuk srca – transtorakalna ehokardiografija - TTE
 • KKS, sedimentacija, osnovne biohemijske analize, pregled urina
 • FT4, FT3 i TSH
 • Prethodna dokumentacija
 • Mogu ih uputiti: internista i kardiolog

 

U Sremskoj Kamenici, 14.02.2017.

Direktor IKVBV
Prof. dr Aleksandar Redžek