Odeljenje sa radiološku i imidžing dijagnostiku je osnovano 2010 godine i u njemu posao obavlja 4 radiologa. Ovo odeljenje funkcioniše u okviru odeljenja za invazivno hemodinamsko ispitivanje klinike za kardiologiju. Godišnje se u odeljenju za radiološku i imidžing dijagnostiku uradi preko 3000 pregleda(CT, ultrazvučni i RTG pregledi).

Opremnjeni smo CT aparatom najnovije generacije(128-slajsni Siemens somatom "Dual Source" CT aparat sa kardiovaskularnim softverom). Specijalizovani smo za CT srca i koronarnih krvnih sudova, kao i za sve vrste CT angiografija koji predstavljaju najnovija dostignuća u oblasti CT dijagnostike jer omogućavaju da se minimalno invazivnim prisutom načini najpreciznija dijagnostika stanja krvnih sudova.

ct srce 2Procedure

Pored standardnih radioloških procedura, odeljenje za radiološku i imidžing dijagnostiku instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj kamenici posebno je specijalizivano za izvođenje dijagnostičkih procedura kao što su:
CT koronarografija je neinvazivna dijagnostička metoda koja omogućava direktan prikaz srca i koronarnih arterija.

MSCT koronarografija ima visoku osetljivost i negativnu prediktivnu vrednost. Daje izuzetno precizne podatke o anatomskom stanju koronarnih krvnih sudova.Ova procedura sa sigurnošću isključuje koronarnu bolest srca i omogućava dijagnostiku neinvazivnom metodom te ujedno smanjuje broj invazivnih koronarografija.

Nalaz služi kardiologu u određivanju daljnjeg postupka s bolesnikom (medikamentozna terapija ili intervencija – implantacija stenta ili hiruska revaskularizacija miokarda aorotkoronarnim bajpas graftovima).U odnosu na invazivnu koronarografiju ugodnija je za bolesnike, nije potrebna hospitalizacija i ne izaziva komplikacije jer nema uboda u arteriju i uvođenja katetera u krvne sudove i srce.
CT angiografija je neinvazivna metoda prikaza aorte, krvnih sudova glave, vrata, trupa i ekstremiteta. Indikacija za pregled postavlja se na temelju kliničke slike te doplerske analize krvnih sudova. Pregled se radi uz intravensku primenu kontrastnog sredstva putem automatskog injektora.

Istraživanja i projekti

Kompletno osoblje odeljenja za radiolosku i imidzing dijagnostiku uključeno je u međunarodni projekat "Discharge" koji ima za cilj uvođenje MSCT koronarografije u standardne dijagnostičke metode srca i koronarnih krvnih sudova.

Planovi

S obzirom na visoke tehničke mogućnosti(128-slajsni Siemens somatom "Dual Source" CT aparat sa kardiovaskularnim softverom) i edukovanost osoblja planiramo da u bliskoj budućnosti postanemo vodeća ustanova u CT dijagnostici kardiovaskularnih bolesti.

Pacijenti podobni za CT koronarografiju

 • Pacijenti sa suspektnom koronarnom bolesti i umerenim do visokim rizikom, ali s atipičnim anginoznim simptomima,
 • pacijenti sa neodređenim rezultatom ergometrije ili drugog stress testa, pacijenti koji nisu u mogućnosti da urade stress-test,
 • pacijenti sa neuobičajenim simptomima koronarne bolesti, ali niskog do umerenog rizika(mladje osobe)
 • pacijenti sa kompleksnim urođenim srčanim manama uključujući koronarne anomalije, anomalije velikih krvnih sudova, srčanih šupljina i zalistaka
 • pacijenti sa akutnim bolom u grudima, niskim do umerenim rizikom za nastanak koronarne bolesti, bez promenana u EKG-u i negativnim biohumoralnim sindromom,
 • evaluacija koronarnog statusa kod pacijenata s nedavnim početkom popuštanja srcane funkcije jasne etiologije,
 • neinvazivni maping koronarnog stabla uključujući arterije mamarije interne pre hirurške revaskularizacije miokarda.
 • CT koronarografija je vrlo korisna i kao metoda za praćenje stanja operisanih bolesnika i pacijenata sa bypass-om, kod kojih je bezbednije proveravati prohodnost graftova uz pomoć skenera nego koronarografijom.
 • Pacijenti sa valvularnom bolesti kod kojih ne postoje promene u EKG-u i kod kojih se ne ocekuje koronarna bolest.
 • Preoperativna priprema bolesnika za reoperativni zahvat(evaluacija odnosa srcanih struktura, aorte i graftova sa sternumom)

ct srce 3ct srce 4

Priprema pacijenata

 1. 4 h pre pregleda ne konzumirati kafu, crni/zeleni čaj, čokoladu ili kakao.
 2. Ranije prepisana kardiološka terapija (naročito ona za sniženje frekvence) se pije kao što je uobičajeno

Kontraindikovani pacijenti za CT koronarografiju su pacijenti sa poremećajem srčanog ritma kao i pacijenti sa alergijom na jodni kontrast.