Jedan od prioriteta rada Instituta za KVB Vojvodine, pored svakodnevnog zbrinjavanja urgentnih bolesnika, je i efikasno smanjenje svih lista čekanja elektivnih bolesnika. U odnosu na 2005. godinu, kada se na svim listama čekalo duže od 2 godine na neku od intervencija, danas se za iste čeka oko 6 a maksimalno 9 meseci.

Većina bolesnika koji su duže vreme čekali na neku od kardiohirurških ili hemodinamskih intervencija su medicinski zbrinuti, iako se svakodnevno novi bolesnici dodaju na listu.