Prve operacije na otvorenom srcu u Sremskoj Kamenici obavio je prof. dr Ivan Fajgelj: Mitralna komiosurotomija (27. 09. 1965), VSD hipotermija (1969), Trilogia Fallot (1970), prva zamena aortnog zalistka (1975).

Početkom avgusta 1984 godine u potpunosti je kompletiran Institut za kardiovaskularne bolesti. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju sa 3 operacione sale, odeljenjem za intenzivnu negu sa 9 postelja i kardiohirurškim odeljenjem bila je spremna da primi prve pacijente.

Oprema je bila savremena, a uslovi smeštaja bolesnika na visokom standardu. Svaka soba na odelenju imala je sopstveno kupatilo i sanitarni čvor. Sve postelje su bile sa automatskim uredjajem za pokretanje.

Danas Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju ima 3 operacione sale, odeljenje za intenzivnu negu sa 10 postelja i kardiohirurško odeljenje sa 80 bolesničkih postelja.

Zaposleno je 242 radnika, od kojih 40 lekara, 145 medicnskih sestara i 57 nemedicinskih radnika. Naučna zvanja na Medicinskom fakultetu ima: 7 doktora medicinskih nauka, 10 magistara medicinskih nauka i 1 primarijus. U nastavna zvanja na Medicinskom fakultetu je izabrano: 2 redovna profesora, 2 vanredna profesora, 1 docent, 2 asistenta i jedan saradnik u nastavi.

kh sala 1 susak