Institut Kardio 07_AMIKlinika za kardiologiju je opremljena za pružanje sledećih medicinskih usluga:

Neinvazivne usluge:

Subspecijalistički kardiološki pregled, ehokardiografski pregled, tranezofagealni ehokardiografski pregled, stres ehokardiografski pregled, ehokardiografski pregled sa kontrastom, ergometrijski test (test opterećenja), holter monitoring EKG-a, holter monitoring pritiska sa EKG-om, dopler karotida, dopler arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta, tilt test idr.

Invazivne usluge:

Dijagnostičke hemodinamske procedure (koronarografija, angiografija, bulbografija, sinevalvulografija, ventrikulografija, endomiokardna biopsija, graftografija...), perkutana koronarna intervencija („balon dilatacija” i ugradnja intrakoronarnog stenta), ugradnja vena kava filtera, perikardiocenteza, elektrofiziološko ispitivanje srca, ugradnja pejsmejkera, ugradnja CRT (pejsmejker za kardijalnu resinhronizacionu terapiju), ugradnja implatibilnog kardioverter defibrilatora (ICD), radiofrekventna ablacija idr.

Prva kateterizacija srca i koronarografija je izvršena 09. decembra1980. god.

Prva intrakoronarna tromboliza streptokinazom kod pacijenta sa akutnim širokim prednjim infarktom miokarda, urađena je 12. maja 1982. god.

Od 18. avgusta 1999. godine, uz podršku Klinike za kardiohirurgiju, u rutinsku praksu uvedena je PTCA („balon dilatacija”). Posle dugotrajnih i ozbiljnih priprema, koje su uključile i dopunsku edukaciju naših lekara u inostranstvu (u Pizi kod Prof. dr Mario Marzilli-a), od 01. aprila 2002. godine u rutinsku praksu uvedena je najmodernija interventna kardiološka procedura - perkutana koronarna revaskularizacija (PCR) u akutnom infarktu miokarda. Od 16. 09. 2002. godine, u sklopu rešavanja komplikacije - disekcije, počeli smo rešavanje i bifurkacionih lezija interventnom procedurom. U repertoar naših usluga uvedena je i revaskularizacija hroničnih okluzija.

U invazivnoj kardiologiji već kod 60 odsto bolesnika koristimo transradijalni pristup kao način izvođenja invazivnih procedura, čime obezbeđujemo sigurnost intervencije, povećamo komfor bolesnika i smanjujemo troškove.

Već tri godine rutinski se sprovodi metoda resuscitativne hipotermije koja primenjena nakon srčanog zastoja doprinosi poboljšanju neurološkog ishoda i smanjuje mortalitet kod komatoznih pacijenata.

Od 1983. godine rutinski radimo implantaciju pacemaker-a. Pored klasičnih pejsmejkera za lečenje bradikardnih poremećaja ritma, od 2002. godine ugrađujemo i implantabilne kardioverter defibrilatore (ICD) za lečenje malignih aritmija i prevenciju iznenadne smrti, kao i multisajt pejsmejkere (CRT) za lečenje srčane slabosti resinhronizacionom terapijom. Takođe, ugrađujemo i kombinovanu verziju CRT i ICD.

Od ove godine (2007) supraventrikularne i ventrikularne poremećaje ritma rešavamo radiofrekventnom ablacijom.