Oko 40.000 pacijenata se u toku jedne godine ambulantno pregleda, tako da je na našoj Klinici za 40 godina ukupno pregledano preko 1.350.000 pacijenata. Na taj način Klinika obezbeđuje zdravstvenu zaštitu na prvom referalnom nivou za područje Novog Sada i regiona Južne Bačke. Sa tog regiona Klinici gravitira blizu 600.000 stanovnika. Tercijarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno delatnosti drugog referalnog nivoa Klinika obezbeđuje za celu teritoriju Vojvodine i šire.

Za 39 godina rada na Klinici je hospitalizovano preko 170.000 bolesnika, od kojih je oko 65.000 lečeno na Odeljenju intezivne nege - Koronarnoj jedinici.

Godišnje se hospitalizuje oko 7000 bolesnika, od tog broja je oko 65% urgentanih prijema. Približno 2500 najtežih bolesnika se leči u Koronarnoj jedinici, od kojih je oko 1200 sa dijagnozom akutnog infarkta miokarda.

U periodu od 16.11.1977. do 31.12.2017. izvršeno je:

Subspecijalistički pregledi 1.386.569
Hospitalizovani pacijenti 170.108
Lečeno u koronarnoj jedinici 65.886
Ergometrijski testovi 198.459
Ehokardiografija 583.799
Elektrofiziološki pregledi 2.414
Ugrađenih pejsmejkera 7.369
24h Holterov monitoring EKG 131.159
Kardioverter defibrilator (ICD) 1.000
Radiofrekventne ablacije 478
Oscilografija 126.085
Arterijskih doplera 98.371
Dopler karotida 135.646
Kateterizacija 90.734
PCI (PTCA+STENT) 21.097
Kompjuterizovana tomografija (CT) 7.356
24h ambulantni monitoring TA 53.151
UZ abdomena 2.230
Transkranijalni dopler 166
Kardijalna rehabilitacija 366
Dnevna bolnica 3.055