Poseta predavanju IKVBV_resizeOd svog osnivanja, 1977. godine, Institut za KVBV, sve vreme funkcioniše kao zdravstvena, nastavna i naučnoistraživačka ustanova, sa sledećim zadacima:

 • da proučava stanje u oblasti kardiovaskularih bolesti
 • ispituje, uvodi i primenjuje nove metode otkrivanja oboljenja, lečenja i rehabilitacije
 • vrši složenu dijagnostiku i lečenje obolelih
 • vrši obrazovanje i i stučno usavršavanje zdravstvenih radnika
 • obavlja naučnoistaživački rad u oblasti prevencije, lečenja i rehabilitacije
 • pruža stručno – metodološku pomoć drugim zdravstvenim ustanovama u ovoj oblasti.

Svojim rezultatima i postignućima, Institut za KVBV svrstao se u red vodećih svetskih institucija. Praćenje napretka i razvoja medicinske misli, kontinuirani rad na usavršavanju svakog pojedinca zaposlenog u ovoj ustanovi, kao i rad na edukaciji generacija koje dolaze, postali su pravo i obaveza medicinskih radnika naše kuće.

U skladu sa modelom dobre evropske i svetske prakse, u Institutu za KVBV, naučni rad podrazumeva apsorbovanje naučnih dostignuća planetarnog nivoa, putem interneta, medicinskih časopisa, učestvovanja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstu, članstva u respektabilnim naučnim organizacijama, razmene naučnih dostignuća sa drugim ustanovama kroz zajedničke stručne i naučne skupove. Poseban model u naučnom radu predstavlja participacija Instituta za KVBV u velikom broju domaćih, evropskih i svetskih naučnih studija i naučnih projekata. U tom smislu rezultati naučnog istraživanja u našoj kući upotpunjavaju bazu naučnih podataka svetske i evropske baštine.

Doprinos Instituta za KVBV svetskoj naučnoj misli je neupitan. Datira već od 1983. godine kroz značajne međunarodne projekte.

 • „MONICA“(Monitoring of Trends and Determinantes of Cardiovascular Diseases(1981-2001)
 • „CINDY“(Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Interv ention Programe(1983-2001)
 • „EUROscore“(Međunarodni projekat za stratifikaciuju rizika u kardiohirugiji
 • „Vojvodinascore“

Nastavlja se nizom projekata u zemlji i insitranstvu. Aktuelno se u Institutu za KVBV sprovodi više naučnih, inostranih i domaćih, repuličkih, pokrajnskih i gradskih projekata.

U naučne aktivnosti Instituta za KVBV, spada i međubolnička saradnja naše kuće i bolnica u Italiji, Švedskoj, Francuskoj , Nemačkoj i Hrvatskoj. Saradnja podrazumeva zajedničke naučne i stručne skupove, kao i stručne boravke lekara u navedenim zdravstvenim ustanovama. Ovaj vid naučne saradnje pokazao je neporcenjivu vrednost.

Institut za KVBV više puta bio je organizator velikih domaćih naučnih skupova iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije, a takođe i organizator skupova sa inostranim učešćem.

Naučna delatnost Klinike za kardiologiju obavlja se i kroz rad kardiološke sekcije društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva, Udruženja kardiologa Srbije i SANU.

Izarada i odbrana diplomskih radova studenata medicine, subspecijalističkih radova, magistraskih i doktorskih teza lekara i medicinskih sestara, poseban je vid razvoja naučnih aktivnosti u Institutu za KVBV. Ovaj vid naučnog rada je veoma važan, jer najčešće koristi sopstveni materijal za obradu, te su i zaključci intelektualna svojina naših prostora. Svakako da korišćenje inostranih referenci doprinosi usvajanju novih saznanja i za kandidate, ali i za mentore.
Publikacije naučnih radova u respektabilnim domaćim i inostranim časopisima jesu pokazatelj naučnih aktivnosti jedne zdravstvene ustanove. Lekari i medicinske sestre Instituta za KVBV imaju značajan broj publikovanih radova. U isto vreme veliki broj lekara su i recenzenti, pre svega domaćih naučnih časopisa.

U cilju izrade kavlitetnih naučnih i stručnih radova, studija i projekata, u Institutu za KVBV formirana je i Komisija za naučnoistraživački rad i publikacije sa zadatkom da svaki naučni rad pre objavljivanja detaljno pregleda i da svoje sugestije, te odobri ili ne odobri njegovo štampanje ili usmenu prezentaciju.

Mnogi od objavljenih naučnih radova sa Klinike za kardiologiju Instituta za KVBV dobili su značajna priznanja i nagrade. Pored naučnih radova lekari naše kuće autori su velikog broja stručnih monografija i udžbenika.

U dugoročnom planu razvoja Instituta stavljen je značajan akcenat na dalji, još bolji i intenzivniji razvoj naučne delatnosti.

NASTAVA

Klinika za kardiologiju Instituta za KVBV je i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U tom smislu, na Klinici za kardiologiju Instituta za KVBV vrši se i edukacija studenata medicine i stomatologije na srpskom jeziku od 1977. godine i engleskom jeziku od 1989. godine, studenata medicinske rehabilitacije, farmacije i zdravstvene nege u okviru dodiplomske nastave. Takođe se odvija i edukacija na poslediplomskoj nastavi za lekare na specijalizaciji iz interne medicine od 1977. godine, urgentne medicine od 1983. godine,opšte medicine i edukacija u okviru subspecijalizacije iz kardiologije od 1983. godine. U tom smislu saradnici i nastavnici na Klinici za kardiologiju Instituta za KVBV organizuju i održavaju praktičnu i teoretsku nastavu. Članovi su ispitnih komisija za polaganje studenstkih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita. Uokviru nastavnih aktivnosti, doc. dr sci. med. Tijana Popin bila je u jednom mandatu šef katedre za internu medicinu, a trenutno, funkciju zamenika šefa katedre za internu medicinu vrši vandredni profesor dr Igor Ivanov, nastavnik iz Instituta za KVBV.

Nastavnici i saradnici Klinike za kardiologiju, Instituta za KVBV, u okviru svojih nastavnih, naučnih i edukativnih obaveza autori su većeg broja priručnika, monografija i delova udžbenika za studente interne medicine, stomatologije, urgentne i opšte medicine. Neki od nastavnika su i recenzenti navedene literature.

U Institutu za KVBV, Klinika za kardiologiju, trenutno (1.11.2016.) radi u nastavi:

ASISTENTI:

 • 6 asistenata na katedri za internu medicinu
 • 2 asistenta na katedri za urgentnu medicinu

DOCENTI:

 • 2 docenta na katedri za internu medicinu
 • 1 docent na katedri za urgentnu medicinu

VANREDNI PRIOFESORI:

 • 3 vanredna profesora na katedri za internu medicinu

REDOVNI PROFESORI:

 • 7 redovnih profesora na katedri za internu medicinu