kk konzilijum

Klinika za kardiologiju je deo Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine od dana osnivanja, 16. novembra 1977. godine. Pre preseljenja u novoformirani Institut u Sremskoj Kamenici, Klinika je bila u sastavu Interne klinike Pokrajinske bolnice u Novom Sadu. Prilikom formiranja Instituta, u okviru Klinike za kardiologiju osnovan je i Centar za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika na Andrevlju, koji je radio od 1975. godine do 1980. godine.
Početni razvoj Klinike velikim delom je vezan za njenog prvog direktora, prof. dr Svetislava Trifunovića. Njegove organizacione, stručne i naučne reference su pomogle uspešnom stvaranju zdravstvene, obrazovne i naučne ustanove na teritoriji Pokrajine Vojvodine. Kasnije godine i rezultati rada pokazuju da ugled Klinike za kardiologiju i Instituta premašuje teritorijalne okvire i da je reč o visokokvalitetnoj ustanovi kako u tadašnjoj Srbiji i Jugoslaviji, tako i šire. Klinika danas sarađuje sa eminentnim evropskim i svetskim stručnjacima i ustanovama u edukaciji, naučnim, istraživačkim i zdravstvenim projektima, kao i lečenju najtežih bolesnika.

Klinika za kardiologiju raspolaže sa jedinicom intenzivne kardiološke nege, odeljenjem poluintenzivne nege, 26 bolesničkih soba, poliklinikom, prijemnom ambulantom, dnevnom bolnicom, MSCT i portabilnim rendgen aparatom, tri angio sale za hemodinamske i ritmološke procedure. Klinika takođe raspolaže kabinetima za ehokardiografiju, kardiološku rehabilitaciju, ritmologiju, edukaciju bolesnika, spiroergometriju i ergometriju. Kliniku čine i zaposleni lekari (link), medicinske sestre i tehničari, fizioterapeuti i svo ostalo medicinsko i nemedicinsko osoblje. Rad Klinike se stalno unapređuje edukacijom zaposlenih, nabavkom nove i savremene opreme, te uvođenjem novih dijagnostičkih i terapijskih metoda.

Klinika je ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za Pokrajinu Vojvodinu (oko 2 miliona stanovnika), ali takođe obavlja i zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa za grad Novi Sad i ceo Južnobački okrug (oko 600 hiljada stanovnika). Na Kliniku se hitno primaju bolesnici iz cele Vojvodine sa ST eleviranim akutnim infarktom miokarda, radi hitne kateterizacije i primarne perkutane koronarne intervencije, u okviru vojvođanske STEMI mreže. Na Klinici se svake godine hospitalno ispituje i leči oko 7000 bolesnika, od kojih se oko dve trećine prima kao hitni slučajevi. Preko 3000 bolesnika godišnje biva primljeno u Jedinicu intenzivne kardiološke nege, od čega preko hiljadu bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Na Klinici se leči veliki broj teških i kompleksnih kardioloških bolesnika, često sa pridruženim pulmološkim, neurološkim, hirurškim, gastroenterološkim i drugim oboljenjima. Rezultati (link) lečenja i rada Klinike su u rangu svetskih standarda.

Na Klinici za kardiologiju se obavljaju i naučna i nastavna delatnost, vezana za Medicinski fakultet u Novom Sadu, kao i edukacija javnosti u sklopu primarne prevencije kardiovaskularnih oboljenja.

Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, u čijem je sastavu Klinika za kardiologiju, dodeljeno je rešenje o akreditaciji od januara 2015. godine. Na Klinici se primenjuje i rešenje integrisanog sistema menadžmenta (ISM) sa procesima rada koje definišu ISO Standardi: 9001;14001;18001; 17025. Implementirani ISM i spremnost zaposlenih da ga sprovodi, kao i visoki kvalitet rada i stalno stručno i naučno usavršavanje zaposlenih, predstavljaju osnovu za visoko dostignute standarde lečenja kardiovaskularnih bolesnika, kako danas, tako i u budućnosti.