sertifikat-9001-juli-2014 seritfikat-18001-jul-2014  sertifikat-14001-juli-2014  sertifikat-lab-nov-sajt 

POLITIKA KVALITETA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

Politika kvaliteta integrisanog sistema menadžmenta Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine je u saglasnosti sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001 i SRPS ISO/IEC 27001:2011.
Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (u daljem tekstu IKVBV) je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova tercijarnog tipa čiji je osnovni zadatak javna zdravstvena funkcija koja se ostvaruje kroz hospitalno i vanhospitalno lečenje bolesnika obolelih od kardiovaskularnih bolesti.

IKVBV se sastoji iz dve komplementarne Klinike:

• Klinika za kardiologiju i
• Klinika za kardiohirurgiju.

IKVBV omogućava kompletnu dijagnostiku i terapijsko zbrinjavanje najtežih bolesnika obolelih od kardiovaskularnih bolesti.
Svoj razvoj IKVBV bazira na postojećim visoko kvalitetnim javnim zdravstvenim uslugama, merama i aktivnostima, unapređivanjem postojećih i uvođenjem novih metoda rada.
U odnosu na raspoložive visoko kvalitetne kadrovske potencijale IKVBV, koji je ujedno i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i školska baza Medicinske škole u Novom Sadu, zaposleni svoje znanje i iskustvo prenose i kroz edukaciju i naučno-istraživački rad.

Osnovne karakteristike svih naših usluga i aktivnosti jesu unapređenje kvaliteta rada sa ciljem unapređenja zdravlja stanovništva putem povećanja efikasnosti i jačanja aktivnosti u oblasti javnog zdravlja i promocije zdravlja korišćenjem raspoloživih prostornih, tehnoloških i kadrovskih resursa, uz stalno unapređenje znanja i veština.
Realizacija ovih funkcija i zadataka se ostvaruje kroz:

• Stalni nadzor nad svim procesima rada,
• Stalno preispitivanje rada, efektivnosti i efikasnosti,
• Praćenje i povećanje zadovoljstva pacijenata kao korisnika usluga,
• Praćenje i povećanje zadovoljstva zaposlenih,
• Pravilan izbor dobavljača hrane, lekova, opreme i materijala i uspostavljanje partnerskih odnosa sa njima i
• Kreiranje prijatnog ambijenta za korisnike usluga i zaposlene.

Svi zaposleni prihvataju unapređenje i razvijanje integrisanog sistema menadžmenta kao deo svog svakodnevnog rada u skladu sa utvrđenom politikom kvaliteta.
Ciljevi koje IKVBV želi da ostvari realizacijom politike kvaliteta su:

• Unapređenje zdravlja stanovništva,
• Redukcija i eliminacija faktora rizika,
• Povećanje zadovoljstva pacijenata i ostalih korisnika usluga,
• Povećanje zadovoljstva zaposlenih,
• Timski rad u atmosferi saradnje uz punu ličnu odgovornost,
• Eliminacija žalbi na pružene usluge i
• Kreiranje upravljačkog okvira za postizanje ovih ciljeva.

IKVBV je privržen i principima zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine, i to prvenstveno radi očuvanja zdravlja pacijenata i zaposlenih s obzirom na različite dijagnostičke-terapijske metode koje se u njemu sprovode i koje bi mogle biti izvorom narušavanja pojedinih segmenata bilo u procesu rada bilo kroz uticaje na životnu sredinu. S druge strane, poštovanje principa zaštite životne sredine predstavlja i zakonsku obavezu IKVBV, koja proizilazi iz činjenice da je IKVBV smešten na zemljištu koje predstavlja rezervoar veoma retkih i kvalitetnih primeraka flore i faune, te se tako nalazi u zaštićenoj zoni odlukom Republičkog Zavoda za zaštitu životne sredine.
Svi zaposleni na IKVBV se moraju ponašati u skladu sa politikom kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite bezbednosti informacija zaokruženih u ovoj politici integrisanog sistema menadžmenta, jer su odgovornost prema korisnicima, zaposlenima, životnoj sredini i postupcima zaštite zdravlja i bezbednosti tokom radnog procesa neki od osnovnih prioriteta IKVBV.
U tom cilju će IKVBV:

• Sprečiti rizične događaje i smanjiti na najmanji mogući nivo njihove eventualne posledice po zdravlje i bezbednost korisnika, zaposlenih i informacija koje nastaju i koje se koriste u procesu,
• Sprečiti zagađenje životne sredine u skladu sa zakonskim procesima i preporukama za očuvanje zdrave životne sredine,
• Ažurirati analize rizika po bezbednost i zdravlje korisnika i zaposlenih i bezbednost informacija koje nastaju i koriste se u procesu, uvek kada se za tim pokaže potreba, a i periodično radi provere usaglašenosti sa stanjem u sistemu, u skladu sa standardima u primeni,
• Stalno obučavati sve učesnike u procesu rada u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine i povreda na radu, kao i korisnike svojih usluga o potrebi i principima zaštite životne sredine,
• Definisati i prihvatiti svoje sopstvene regulative u slučajevima kada smatra da postojeće zakonske regulative nisu na nivou koje je sebi postavio IKVBV u oblasti očuvanja životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i
• Podsticati i druge ustanove da uvode i primenjuju principe upravljanja zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

IKVBV će obezbediti da postavljeni ciljevi upravljanja zaštitom životne sredine i zaštite na radu budu usmereni na najznačajnije uticaje i rizike na životnu sredinu i procese rada, kao i da ovi ciljevi u svakom momentu budu dostupni svim zaposlenima na IKVBV, kao i široj javnosti.

IKVBV će na osnovu dosledno utvrđenih rizika po bezbednost informacija i redovno preispitivane analize rizika preispitivati ciljeve i birati i implementirati odgovarajuće mehanizme zaštite bezbednosti informacija i ostale imovine s tim u vezi. IKVBV će u skladu sa zakonskom regulativom i okvirima koje postavljaju ciljevi poslovanja i okolnosti u kojima posluje ispunjavati sve svoje sa zainteresovanim stranama ugovorene obaveze. Sve analize rizika koje IKVBV obavlja biće tokom preispitivanja međusobno usaglašavane da bi se mogle upotrebiti kao jedinstven alat u strategiji borbe protiv sveukupnih rizika koje sa sobom nosi poslovanje. Pri tome će održavati ustanovljene kriterijume koji se koriste za ocenu značaja rizika i prilagođavati ih uvek kada je to potrebno da bi se obezbedila stalna svest, usmerenost i budnost zaposlenih u procesima sa stanovišta postizanja elitnih rezultata u oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu i u oblasti bezbednosti informacija.

Definisanjem i ostvarivanjem svih postavljenih ciljeva će se doprineti realizaciji strateškog cilja – jasnog i definisanog „image“ IKVBV. Na ovaj način će se IKVBV kod svojih sadašnjih ali i potencijalnih partnera i korisnika usluga predstaviti kao lider u oblastima kojima se bavi, ali i kao institucija od poverenja.

Sremska Kamenica, 27.04.2015.
Direktor Instituta za KVBV
Doc.dr Aleksandar Redžek

 

IZJAVA O POLITICI KVALITETA LABORATORIJE ZA BIOHEMIJU

Osnovni cilj Laboratorije za Biohemiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV) je da implementacijom sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 obezbedi trajno ispunjavanje zahteva svih svojih korisnika. Ovo postiže obavljanjem ispitivanja pod kontrolisanim uslovima, održavanjem poverenja u rezultate ispitivanja koje obavlja i praćenjem stepena zadovoljenja zahteva svih zainteresovanih strana, čime trajno gradi svoj ugled, kao i ugled IKVBV, institucije u okviru koje posluje.
Laboratorija za Biohemiju IKVBV za svoje korisnike obavlja medicinska ispitivanja na materijalu humanog porekla iz oblasti biohemije u skladu sa registracijom delatnosti Instituta i važećim saznanjima i standardima u svojoj oblasti rada. Laboratorija za Biohemiju IKVBV pri tome poštuje sve zahteve korisnika, i preduzima aktivnosti na zadovoljenju njihovih zahteva, održavajući trajan sklad svojih procesa rada sa jedne i raspoloživih resursa, pravila struke i odrednica standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 sa druge strane.
Osoblje Laboratorije za Biohemiju IKVBV ima obavezu da se upozna sa dokumentacijom sistema menadžmenta laboratorije i da u skladu sa njom sprovodi ispitivanja i sve potrebne prateće aktivnosti u cilju dobijanja pouzdanih i nepristrasnih rezultata ispitivanja.
Ispunjavanje zahteva korisnika u skladu sa važećim standardima, pravilima struke i odrednicama referentne literature trajno je opredeljenje Laboratorija za Biohemiju IKVBV.
Sistem menadžmenta Laboratorije za Biohemiju IKVBV usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, prikazan je u celini u Poslovniku o kvalitetu koji se poziva na dokumentaciju sistema menadžmenta laboratorije i integrisanog sistema menadžmenta IKVBV. U dokumentaciji su opisane aktivnosti zaposlenih u Laboratoriji za Biohemiju IKVBV, a kao objektivan dokaz o obavljenim aktivnostima nastaju zapisi koje ovi dokumenti propisuju. Ovi zapisi se koriste u skladu sa dokumentacijom čime se obezbeđuje ispunjavanje postavljenih ciljeva i zadovoljenje zahteva zainteresovanih strana, što je i osnovna svrha sistema menadžmenta laboratorije.
Politika kvaliteta laboratorije obavezuje rukovodstvo i sve zaposlene da svoje aktivnosti usmeravaju na ostvarenje sledećih ciljeva:

  • ispunjavanje zahteva korisnika koje je moguće ispuniti,
  • uspostavljanje i održavanje dobre prakse u izvođenju uzorkovanja, ispitivanja i obaveštavanja korisnicima o rezultatima,
  • obezbeđenje tajnosti rezultata ispitivanja u okviru integrisanog sistema menadžmenta Instituta,
  • nabavka i korišćenje isključivo kvalitetne opreme, materijala i servisnih usluga, garantovanog kvaliteta i u skladu sa potrebama procesa rada Instituta,
  • dosledno poštovanje dokumentacije sistema menadžmenta laboratorije i integrisanog sistema menadžmenta Instituta, sprovođenje ove politike u svom radu i stalno poboljšavanje efektivnosti sistema menadžmenta,
  • preispitivanje dokumentacije sistema menadžmenta, i kada je potrebno, unošenje izmena u dokumentaciju (kao posledice izmena zakona, pravilnika, standarda, uslova poslovanja i unapređenja sistema menadžmenta) u skladu sa dokumentovanim procedurama, i
  • sprečavanje uplitanja u bilo kakve aktivnosti koje bi škodile poverenju u kompetentnost, nepristrasnost, pravičnost i poslovnost Laboratorije za Biohemiju i delatnost IKVBV u celini.

Ove ciljeve rukovodstvo Laboratorije za Biohemiju IKVBV redovno preispituje, i po potrebi, usaglašava sa značajnim promenama nastalim u procesima rada Laboratorije i/ili van nje.
Za sprovođenje ove politike Laboratorije za Biohemiju IKVBV koja je usklađena sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 i ostvarivanje u njoj postavljenih ciljeva, odgovorno je prvenstveno rukovodstvo Laboratorije za Biohemiju IKVBV, a, zatim, u granicama svojih nadležnosti, svi zaposleni u laboratoriji. Obezbeđenje resursa i infrastrukturnih uslova za rad laboratorije je odgovornost rukovodstva IKVBV u okviru koga Laboratorija za Biohemiju IKVBV posluje.

IZJAVA O POLITICI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

Politika društvene odgovornosti predstavlja dokaz o posvećenosti organizacije i njenih zaposlenih odgovornom ponašanju, pristupanju obavezama i poslovnom delovanju, a zasnovana je, pre svega, na poštovanju zakonskih normi, a zatim i principa društvene odgovornosti, datih u standardu SRPS ISO 26000:2011, a to su:
Odgovornost - odgovorni smo za uticaj svojih odluka i aktivnosti na korisnike naših usluga (pacijente), društvenu zajednicu i životnu sredinu;
Transparentnost - pridržavamo se i promovišemo transparentnost u procesu donošenja odluka i sprovođenja aktivnosti, koje utiču na pacijente, društvenu zajednicu i životnu sredinu;
Etičko ponašanje - u ophođenju prema pacijentima, zaposlenima, svim zainteresovanim stranama i društvenoj zajednici uopšte, organizacija se rukovodi vrednostima poštenja, pravičnosti i integriteta;
Uvažavanje zahteva zainteresovanih strana - uvažavamo, razmatramo i reagujemo na zahteve naših zainteresovanih strana, prvenstveno prepoznajemo i poštujemo njihova zakonska prava, a zatim težimo i zadovoljenju njihovih zahteva, koji su od šireg društvenog značaja;
Poštovanje vladavine prava i međunarodnih pravila ponašanja - poslujemo u skladu sa svim primenjivim zakonskim normama, što je omogučeno stalnom obaveštenošću o svim zakonskim obavezama i stalnim preispitivanjem pridržavanja tih obaveza;
Poštovanje Ijudskih prava - poštujemo Ijudska prava, zagarantovana propisanim zakonskim normama i međunarodnom Univerzalnom deklaracijom o Ijudskim pravima, njihovu nerazdvojivost, neotuđivost, nedeljivost, međuzavisnost i univerzalnost, prepoznajemo njihovu važnost i promovišemo vrednosti, zasnovane na ovim principima.
Društvena odgovornost za Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine predstavlja maksimalnu posvećenost pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu, kroz bolničko i vanbolničko lečenje pacijenata od kardiovaskularnih bolesti, kao primarne funkcije, dok sa druge strane predstavlja stalnu težnju i strateški pristup u definisanju ciljeva i sprovođenju aktivnosti na unapređenju kvaliteta života zaposlenih i njihovih porodica, doprinosa razvoju društvene zajednice, očuvanju zaštite životne sredine i biodiverziteta
Timskim radom u primeni znanja, veština i sposobnosti i naučno-istraživačkim radom, težimo vrhunskoj zdravstvenoj zaštiti pacijenata, dok volonterskim akcijama edukovanja stanovništva, podstičemo prevenciju nastanka kardiovaskularnih bolesti.
Trud, koji ulažemo u oblasti društvene odgovornosti, izražen kroz preventivne aktivnosti u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih, pacijenata i posetilaca Instituta, preventivne aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, aktivnosti u cilju zaštite bezbednosti informacija o pacijentima i zaposlenima, smatramo resursom koji doprinosi pozitivnim efektima na poslovanje Instituta, kao i razvoju društvene zajednice, u okviru koje poslujemo.