isostandardi2

ИСО стандарди

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ - ИМПЕРАТИВ У РАДУ ИКВБВ

Интегрисани систем менаџмента у ИКВБВ успостављен је и одржава се од 2009. године. Током протеклог периода интегрисани систем менаџмента је показао да је пружање здравствених услуга из области превенције и лечења кардиоваскуларних болести у ИКВБВ ефикасно и ефективно, те да се кроз његову примену стално унапређује.
Од јуна 2018. године ИКВБВ је своје пословање ускладио са захтевима нових верзија стандарда СРПС ИСО 9001:2015, СРПС ИСО 14001:2015, СРПС ИСО 45001:2018, што је сертификационо тело „Пан Церт“ потврдило и издавањем нових сертификата:

pancert%20236 14
pancert%20237 14
pancert%20238 14
2018.7.6

ПЕТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВА У ЗДРАВСТВУ

20180704c

ТРЕЋА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВА У ЗДРАВСТВУ

20180704a

18.05.2018 године обављена је трећа редовна посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију у здравству(АЗУС), у Институту за КВБВ.
Тим спољашњих оцењивача био је у саставу:
1.Поф.др Дејан Николић-хирург
2.Далибор Аксић.струк.мед.тех.

И нститут за КВБВ стекао је акредитациони статус на 7 година, 2015 године, и додељен му је сертификат број А-132-09/2014.
У оквиру треће редовне посете, након разговора са руководством Института, члановима тимова за акредитацију и обиласка установе спољашњи оцењивачи дали су свој Извештај о трећој редовној посети:

20180704c

„Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је установа која континуирано тежи ка побољшању квалитета рада, безбедности пацијената и запослених и побољшању општег здравственог стања популације.
Значај процеса акредитације се манифестује у унапређењу радног процеса кроз стандардизацију активности, флексибилнијом организацијом и квалитетнијим резултатима у позитивној радној атмосфери.

Институт, са акредитацијским статусом од седам година, потврдио је његову оправданост. Високо достигнути стандарди се одржавају на том нивоу, препоруке су усвојене и присутна је стална иницијатива на даљем унапређењу квалитета.
У Институту као референтној установи се обављају најсложенији медицински поступци са великом посвећеношћу пацијентима и бригом о оболелима. Руководство Института је препознало значај унапређења квалитета и безбедности за рад и уложило огромну енергију како би постигло тај циљ. У Институту се примењују најсавременије технологије у дијагностици и лечењу пацијената. У континуитету се остварује сарадња са осталим институцијама у циљу унапређења рада и пружања здравствених услуга корисницима.
Током досадашњег периода позитивног акредитационог статуса Институт за кардиоваскуларне болести Војводине својим приступом афирмише стандарде и критеријуме за акредитацију који су уткани у све сегменте њеног функционисања.Овај позитиван тренд и проактивни приступ у раду води сталном унапређењу квалитета услуга и безбедности пацијената у установи“.

20180704b

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

Политика квалитета интегрисаног система менаџмента Института за кардиоваскуларне болести Војводине је у сагласности са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001, СРПС ИСО 45001 и СРПС ИСО/ИЕЦ 27001.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине (у даљем тексту ИКВБВ) је високоспецијализована здравствена установа терцијарног типа чији је основни задатак јавна здравствена функција која се остварује кроз хоспитално и ванхоспитално лечење болесника оболелих од кардиоваскуларних болести.
ИКВБВ се састоји из две комплементарне Клинике:
• Клиника за кардиологију и
• Клиника за кардиоваскуларну хирургију.
ИКВБВ омогућава комплетну дијагностику и терапијско збрињавање најтежих болесника оболелих од кардиоваскуларних болести.
Свој развој ИКВБВ базира на постојећим високо квалитетним јавним здравственим услугама, мерама и активностима, унапређивањем постојећих и увођењем нових метода рада.
У односу на расположиве високо квалитетне кадровске потенцијале ИКВБВ, који је уједно и наставна база Медицинског факултета у Новом Саду и школска база Медицинске школе у Новом Саду, запослени своје знање и искуство преносе и кроз едукацију и научно-истраживачки рад.
Основне карактеристике свих наших услуга и активности јесу унапређење квалитета рада са циљем унапређења здравља становништва путем повећања ефикасности и јачања активности у области јавног здравља и промоције здравља коришћењем расположивих просторних, технолошких и кадровских ресурса, уз стално унапређење знања и вештина.
Реализација ових функција и задатака се остварује кроз:
• Стални наџор над свим процесима рада,
• Стално преиспитивање рада, ефективности и ефикасности,
• Праћење и повећање задовољства пацијената као корисника услуга,
• Праћење и повећање задовољства запослених,
• Правилан избор добављача хране, лекова, опреме и материјала и успостављање партнерских односа са њима и
• Креирање пријатног амбијента за кориснике услуга и запослене.
Сви запослени прихватају унапређење и развијање интегрисаног система менаџмента као део свог свакодневног рада у складу са утврђеном политиком квалитета.
Циљеви које ИКВБВ жели да оствари реализацијом политике квалитета су:
• Унапређење здравља становништва,
• Редукција и елиминација фактора ризика,
• Повећање задовољства пацијената и осталих корисника услуга,
• Повећање задовољства запослених,
• Тимски рад у атмосфери сарадње уз пуну личну одговорност,
• Елиминација жалби на пружене услуге
• Процена ризика и птилика пословања
• Креирање управљачког оквира за постизање ових циљева.
ИКВБВ је привржен и принципима заштите здравља и безбедности на раду и заштити животне средине, и то првенствено ради очувања здравља пацијената и запослених с обзиром на различите дијагностичке-терапијске методе које се у њему спроводе и које би могле бити извором нарушавања појединих сегмената било у процесу рада било кроз утицаје на животну средину. С друге стране, поштовање принципа заштите животне средине представља и законску обавезу ИКВБВ, која произилази из чињенице да је ИКВБВ смештен на земљишту које представља резервоар веома ретких и квалитетних примерака флоре и фауне, те се тако налази у заштићеној зони одлуком Републичког Завода за заштиту животне средине.
Сви запослени на ИКВБВ се морају понашати у складу са политиком квалитета, заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду и заштите безбедности информација заокружених у овој политици интегрисаног система менаџмента, јер су одговорност према корисницима, запосленима, животној средини и поступцима заштите здравља и безбедности током радног процеса неки од основних приоритета ИКВБВ.
У том циљу ће ИКВБВ:
• Спречити ризичне догађаје и смањити на најмањи могући ниво њихове евентуалне последице по здравље и безбедност корисника, запослених и информација које настају и које се користе у процесу,
• Спречити загађење животне средине у складу са законским процесима и препорукама за очување здраве животне средине,
• Ажурирати анализе ризика по безбедност и здравље корисника и запослених и безбедност информација које настају и користе се у процесу, увек када се за тим покаже потреба, а и периодично ради провере усаглашености са стањем у систему, у складу са стандардима у примени,
• Стално обучавати све учеснике у процесу рада у циљу спречавања загађења животне средине и повреда на раду, као и кориснике својих услуга о потреби и принципима заштите животне средине,
• Дефинисати и прихватити своје сопствене регулативе у случајевима када сматра да постојеће законске регулативе нису на нивоу које је себи поставио ИКВБВ у области очувања животне средине и заштите здравља и безбедности на раду и
• Подстицати и друге установе да уводе и примењују принципе менаџмента животном средином и безбедношћу и здрављем на раду.
ИКВБВ ће обезбедити да постављени циљеви менаџмента животном средином и безбедношћу и здрављем на раду буду усмерени на најзначајније утицаје и ризике на животну средину и процесе рада, као и да ови циљеви у сваком моменту буду доступни свим запосленима на ИКВБВ, као и широј јавности.
ИКВБВ ће у складу са законском регулативом и оквирима које постављају циљеви пословања и околности у којима послује испуњавати све своје са заинтересованим странама уговорене обавезе. Све анализе ризика које ИКВБВ обавља биће током преиспитивања међусобно усаглашаване да би се могле употребити као јединствен алат у стратегији борбе против свеукупних ризика које са собом носи пословање. При томе ће одржавати установљене критеријуме који се користе за оцену значаја ризика и прилагођавати их увек када је то потребно да би се обезбедила стална свест, усмереност и будност запослених у процесима са становишта постизања елитних резултата у области квалитета, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду и у области безбедности информација.
Дефинисањем и остваривањем свих постављених циљева ће се допринети реализацији стратешког циља – јасног и дефинисаног „имаге“ ИКВБВ. На овај начин ће се ИКВБВ код својих садашњих али и потенцијалних партнера и корисника услуга представити као лидер у областима којима се бави, али и као институција од поверења.

Сремска Каменица, 25.05.2018.
Директор Института за КВБВ
Проф. др Александар РеџекИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ КВАЛИТЕТА ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА БИОХЕМИЈУ
Основни циљ Лабораторије за Биохемију Института за кардиоваскуларне болести Војводине (ИКВБВ) је да имплементацијом система менаџмента у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 обезбеди трајно испуњавање захтева свих својих корисника. Ово постиже обављањем испитивања под контролисаним условима, одржавањем поверења у резултате испитивања које обавља и праћењем степена задовољења захтева свих заинтересованих страна, чиме трајно гради свој углед, као и углед ИКВБВ, институције у оквиру које послује.
Лабораторија за Биохемију ИКВБВ за своје кориснике обавља медицинска испитивања на материјалу хуманог порекла из области биохемије у складу са регистрацијом делатности Института и важећим сазнањима и стандардима у својој области рада. Лабораторија за Биохемију ИКВБВ при томе поштује све захтеве корисника, и предузима активности на задовољењу њихових захтева, одржавајући трајан склад својих процеса рада са једне и расположивих ресурса, правила струке и одредница стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 са друге стране.
Особље Лабораторије за Биохемију ИКВБВ има обавезу да се упозна са документацијом система менаџмента лабораторије и да у складу са њом спроводи испитивања и све потребне пратеће активности у циљу добијања поузданих и непристрасних резултата испитивања.
Испуњавање захтева корисника у складу са важећим стандардима, правилима струке и одредницама референтне литературе трајно је опредељење Лабораторија за Биохемију ИКВБВ.
Систем менаџмента Лабораторије за Биохемију ИКВБВ усклађен са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006, приказан је у целини у Пословнику о квалитету који се позива на документацију система менаџмента лабораторије и интегрисаног система менаџмента ИКВБВ. У документацији су описане активности запослених у Лабораторији за Биохемију ИКВБВ, а као објективан доказ о обављеним активностима настају записи које ови документи прописују. Ови записи се користе у складу са документацијом чиме се обезбеђује испуњавање постављених циљева и задовољење захтева заинтересованих страна, што је и основна сврха система менаџмента лабораторије.
Политика квалитета лабораторије обавезује руководство и све запослене да своје активности усмеравају на остварење следећих циљева:

испуњавање захтева корисника које је могуће испунити,
успостављање и одржавање добре праксе у извођењу узорковања, испитивања и обавештавања корисницима о резултатима,
обезбеђење тајности резултата испитивања у оквиру интегрисаног система менаџмента Института,
набавка и коришћење искључиво квалитетне опреме, материјала и сервисних услуга, гарантованог квалитета и у складу са потребама процеса рада Института,
доследно поштовање документације система менаџмента лабораторије и интегрисаног система менаџмента Института, спровођење ове политике у свом раду и стално побољшавање ефективности система менаџмента,
преиспитивање документације система менаџмента, и када је потребно, уношење измена у документацију (као последице измена закона, правилника, стандарда, услова пословања и унапређења система менаџмента) у складу са документованим процедурама, и
спречавање уплитања у било какве активности које би шкодиле поверењу у компетентност, непристрасност, правичност и пословност Лабораторије за Биохемију и делатност ИКВБВ у целини.
Ове циљеве руководство Лабораторије за Биохемију ИКВБВ редовно преиспитује, и по потреби, усаглашава са значајним променама насталим у процесима рада Лабораторије и/или ван ње.
За спровођење ове политике Лабораторије за Биохемију ИКВБВ која је усклађена са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 и остваривање у њој постављених циљева, одговорно је првенствено руководство Лабораторије за Биохемију ИКВБВ, а, затим, у границама својих надлежности, сви запослени у лабораторији. Обезбеђење ресурса и инфраструктурних услова за рад лабораторије је одговорност руководства ИКВБВ у оквиру кога Лабораторија за Биохемију ИКВБВ послује.

ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ
Политика друштвене одговорности представља доказ о посвећености организације и њених запослених одговорном понашању, приступању обавезама и пословном деловању, а заснована је, пре свега, на поштовању законских норми, а затим и принципа друштвене одговорности, датих у стандарду СРПС ИСО 26000:2011, а то су:
Одговорност - одговорни смо за утицај својих одлука и активности на кориснике наших услуга (пацијенте), друштвену заједницу и животну средину;
Транспарентност - придржавамо се и промовишемо транспарентност у процесу доношења одлука и спровођења активности, које утичу на пацијенте, друштвену заједницу и животну средину;
Етичко понашање - у опхођењу према пацијентима, запосленима, свим заинтересованим странама и друштвеној заједници уопште, организација се руководи вредностима поштења, правичности и интегритета;
Уважавање захтева заинтересованих страна - уважавамо, разматрамо и реагујемо на захтеве наших заинтересованих страна, првенствено препознајемо и поштујемо њихова законска права, а затим тежимо и задовољењу њихових захтева, који су од ширег друштвеног значаја;
Поштовање владавине права и међународних правила понашања - послујемо у складу са свим примењивим законским нормама, што је омогучено сталном обавештеношћу о свим законским обавезама и сталним преиспитивањем придржавања тих обавеза;
Поштовање Ијудских права - поштујемо Ијудска права, загарантована прописаним законским нормама и међународном Универзалном декларацијом о Ијудским правима, њихову нераздвојивост, неотуђивост, недељивост, међузависност и универзалност, препознајемо њихову важност и промовишемо вредности, засноване на овим принципима.
Друштвена одговорност за Институт за кардиоваскуларне болести Војводине представља максималну посвећеност пружању здравствене заштите становништву, кроз болничко и ванболничко лечење пацијената од кардиоваскуларних болести, као примарне функције, док са друге стране представља сталну тежњу и стратешки приступ у дефинисању циљева и спровођењу активности на унапређењу квалитета живота запослених и њихових породица, доприноса развоју друштвене заједнице, очувању заштите животне средине и биодиверзитета
Тимским радом у примени знања, вештина и способности и научно-истраживачким радом, тежимо врхунској здравственој заштити пацијената, док волонтерским акцијама едуковања становништва, подстичемо превенцију настанка кардиоваскуларних болести.
Труд, који улажемо у области друштвене одговорности, изражен кроз превентивне активности у области заштите здравља и безбедности запослених, пацијената и посетилаца Института, превентивне активности у области заштите животне средине, активности у циљу заштите безбедности информација о пацијентима и запосленима, сматрамо ресурсом који доприноси позитивним ефектима на пословање Института, као и развоју друштвене заједнице, у оквиру које послујемо.

isostandardi

Прелепо

Пумпа живота! Никад не стаје, понекад убрза или прескочи, заболи или се примири, али не престаје да испуњава своје обавезе. Срце пумпа крв до скоро свих 75 трилиона ћелија у организму. Једино рожњача у оку не добијају доток крви. Сваки дан, срце ствара довољно енергије да се вози камион 32 километра. Током живота, то је еквивалентно путу на месец и назад.

Одговорност

Будите одговорни према себи и преузмите контролу над својим здрављем. Усвојите здрав начин живота, престаните да пушите, здраво се храните, будите физички активни. Свакодневно конзумирање намирница богатих антиоксидансима може да осигура одржавање нормалне циркулације крви и нивоа крвног притиска, као и да спречи оксидацију масних материја у крвотоку, а тиме и формирање тромба.

Достигнућа

Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
Секретаријат директора:

 +381 21 48 05 700, 48 05 755
   
ФАКС: +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    +381 21 48 05 100

 ikvbv@ikvbv.ns.ac.rs

IKVBV