Вести о медицини

ПРАТИТЕ НАШ РАД

2020. 7. 2

ПЕТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВА У ЗДРАВСТВУ

20180704c

Током пете акредитацијске посете, кроз разговор са руководством, презентацијом рада у протеклих годину дана, прегледом документације и обиласком установе стекао се следећи утисак:
- Установа ради у складу са акредитацијским стандардима на основу којих је акредитована;
- Рад је у складу са усвојеним процедурама;
- У односу на претходну посету учињен је напредак у унапређењу квалитета и безбедности.
Постоји велико ангажовање руководства установе, координатора за акредитацију, помоћника и свих запослених на пословима унапређења квалитета рада.
У складу са специфичностима рада руководство је препознало потребу за просторну и функционалну прилагођеност потребама здравствених услуга, што је резултирало реконструкцијом Клинике за кардиологију, проширењем капацитета коронарне јединице (за 5 болесничких постеља), простором за функционалну дијагностику (ергометрија, спироергометрија) и кардиорехабилитацију, као и простором лабораторије за биохемију чиме је учињен бољи и ефикаснији рад запослених, а све у корист и на велико задовољство пацијената.
На Клиници за кардиохирургију успешно се раде операције на срцу и великим крвним судовима, а у последње време се све више инсистира на новим миниинвазивним процедурама (до сада је урађено пет). Новим приступом лечења био би смањен број дана хоспитализације, смањена оперативна траума и постигнут бржи ефекат оздрављења, што и јесте крајњи циљ унапређења квалитета рада установе.
На Клиници за кардиологију поред рутинских интервенција почело се са применом нових процедура ротаблације и литотрипсије што је за сваку похвалу.
Поред улагања у просторну реконструкцију менаџмент је уложио и у набавку нове и савремене опреме, посебно у сегменту стерилизације која је опремљена новим стерилизаторима, чиме је омугућен безбеднији и ефикаснији рад.
Пажња се посвећује и сталном унапређењу и усавршавању знања и вештина запослених, што је омогућено и боравком у европским центрима (Италија,Чешка). Присутна је и партиципација на европским конгресима, као и учешће у међународним пројектима.
Посебно се похваљује кадровска помоћ Сајму и КЦ Војводине у ситуацији новонастале пандемије COVID 19. Захваљујући предузетим мерама и активностима тима за интрахоспиталне инфекције и читавог колектива није забележен ни један случај позитивног на поменуту инфекцију.
Потребна је истрајност менаџмента у реализацији пројекта простора за третман медицинског отпада, који би био у складу са стандардима.
У фази је израда пројекта Каменица 3, која ће Институт дићи на вишу лествицу у квалитету пружања услуга, на велико задовољство запослених и пацијената.
Задовољство је било учешће у редовној посети установи која својим квалитетом рада представља стожер здравственог система Републике Србије.
Након пете редовне посете спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, општи утисак јесте одржавање и унапређење квалитета рада и безбедности пацијената и запослених. У установи се примењују усвојени протоколи и процедуре, установљени према стандардима Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине својим радом и пружањем врхунских професионалних услуга корисницима, представља водећу високоспецијализовану здравствену установу за кардиоваскуларне болести, који је акредитацију усвојио као систем пословања и унапређења рада.

2020. 3. 13

Лечење пацијената са електричним олујама у ИКВБВ

У оквиру сарадње ИКВБВ и Универзитетске болнице Ramon y Cajal у Мадриду урађене су интервенције катетерске аблације коморске тахикардије у узнапредовалом стадијуму неисхемијске кардиомиопатије код пацијената са уграђеним кардиовертер дефибрилатором. Процедуре су изведене уз подршку др Хавиера Морена, једног од водећих експерата из ове области у Европи.
Кардиомиопатије представљају хетерогену групу болести које доводе до прогресивног попуштања срца. У неким случајевима једини симптом су аритмије. Лечење укључује фармакотерапију, уградњу имплантабилног кардиовертер-дефибрилатора, ресинхронизациону терапију срца, катетерску аблацију и трансплантацију срца.
Супстрат за настанак кола коморске тахикардије чине дегенеративне промене, масна инфилтрација и фиброза, односто појава ожиљака унутар којих се налазе критичне компоненте кола тахикардије. Уградња кардиовертер дефибрилатора пацијенте чува од изненадне срчане смрти, међутим, код једног броја болесника долази до напада коморске аритмије који се не могу контролисати. Они доживљавају такозване „електричне олује“, понављане нападе тахикардије праћене вишеструким испорукама електрошокова и захтевају катетерску аблацију.
Уклањање аритмије код ових пацијената представља изазов из разлога што је срце пацијента често сувише слабо да би издржало понављано изазивање и мапирање, то јест анализу ових аритмија.
Аритмија се у току процедуре најчешће индукује само једном, на кратко, да би се потврдило да је обележена зона критична за одржање тахикардије. У таквом случају, на овом месту се испоручује радиофреквентна енергија.
Ова метода, која се на наведени начин рутински ради у неколико специјализованих центара у Европи омогућава да се интервенција ради код веома тешких пацијената, са прихватљивим степеном ризика, без потребе да се током интервенције критично дестабилизују у циљу мапирања.
Интервенције урађене у ИКВБВ су изведене код пацијената са узнапредовалим стадијумом аритмогене кардиомиопатије, односно, у другом случају, хипертрофичне кардиомиопатије. Ради се о пацијентима који су имали преко педесет електрошкова, а један од њих је до сада 18 пута хоспитализован због компликација свог обољења.
Интервенције су урађене у општој анестезији, али захваљујући примени нове методе, са значајно нижим ризиком и без потребе за применом механичке циркулаторне потпоре. Оправак је трајао два дана.
Прве интервенције ове врсте представљају значајан корак у лечењу најтежих пацијената у ИКВБВ и у плану је да се током наредних месеци обезбеди комплетна логистика која ће омогућити лечење ових пацијента у склопу редовног програма одељења за електрофизиологију. 

2020. 1. 13

РЕНОВИРАНА ЈЕ КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ

Први пут од оснивања Института за кардиоваскуларне болести Војводине, по највишим стандардима за здравствене установе овог типа, урађена је свеобухватна реконструкција и адаптација Клинике, која има 90 болесничких постеља и најсавременију лабораторију.
Извор: Radio-televizija Vojvodine www.rtv.rs

20191022

PANADRIATIC

Drugi simpozijum PANADRIATIC održan je od 25 do 27. septembra 2019. godine u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu.
PANADRIATIC predstavlja međunarodnu naučnu i stručnu organizaciju prvenstveno fokusiranu na polje kardivaskularne medicine, ali i druge specijalnosti koje su usko povezane sa kardiovaskularnom medicinom. Simpozijum su organizovali Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i Univerzitet Tor Vergata iz Rima, a pod pokroviteljstvom Italijanskog društva medicinskih nauka Sismed. U organizaciji simpozijuma veliku podršku i pomoć pružili su Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i Medicinski fakultet u Novom Sadu.
Osnovni sadržaj simpozijuma ove godine odnosio se na problem ateroskleroze, srčanih imaging, kardijalne rehabilitacije i kardiovaskularne hirurgije.
Veliki broj posetilaca pratio je predavanja stranih i domaćih predavača. Oko 60 slušalaca i predavača došlo je iz Italije, među kojima su bili i renomirani predavači (prof. F. Pinto, predsednik svetskog udruženja kardiologa, prof. F. Romeo, bivši predsednik italijanskog udruženja kardiologa, akad. prof. P. Seferović, predsednik evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju), i brojni domaći predavači i slušaoci, kao i predavači i slušaoci iz Rumunije, Belorusije, Crne Gore, Kipra i Hrvatske imali su priliku da u raznovrsnoj i živoj diskusiji razmene svoja stručna iskustva.
Simpozijum je, takođe, bio prilika da se da doprinos interkulturnoj saradnji i da se omogući bliže upoznavanje u cilju buduće lakše razmene naučnih i stručnih dostignuća.
Sledeći PANADRIATIC simpozijum će biti održan u Minsku, u Belorusiji.

Кампања за хигиjeну руку 2019: прeвeнциjа бoлничких инфeкциjа – видeo матeриjал за здравствeнe устанoвe

Бoлничкe инфeкциje (нoзoкoмиjалнe, интрахoспиталнe инфeкциje, инфeкциje удружeнe са здравствeнoм нeгoм) прeдстављаjу вeлики jавнoздравствeни прoблeм, jeр прoдужаваjу хoспитализациjу пациjeната, дoвoдe дo кoмпликациjа oснoвнe бoлeсти штo мoжe да пoвeћа мoрталитeт пациjeната, а свe тo рeзултира пoвeћаним трoшкoвима лeчeња. Сваки пациjeнт примљeн у бoлницу je у ризику да дoбиje бoлничку инфeкциjу. Онe су значаjна кoмпликациjа лeчeња у здравствeним устанoвама и значаjан здравствeни прoблeм у развиjeним зeмљама, а joш вeћи у oнима у развojу, oднoснo у зeмљама са смањeним рeсурсима, гдe надзoр ниje, или je тeк нeдавнo успoстављeн.

У oквиру „Другoг прojeкта развojа здравства Србиje”, Министарствo здравља Рeпубликe Србиje je у сарадњи са Институтoм за jавнo здрављe Србиje „Др Милан Јoванoвић Батут”, мрeжoм института и завoда за jавнo здрављe и Рeпубличкoм стручнoм кoмисиjoм за надзoр над бoлничким инфeкциjама пoкрeнулo Кампању за хигиjeну руку 2019. са циљeм даљeг сузбиjања и прeвeнциje бoлничких инфeкциjа.

Прoмoтивни матeриjал Кампањe за хигиjeну руку, пoрeд пoстeра кojи су дистрибуирани здравствeним устанoвама, oбухвата и три филма Свeтскe здравствeнe oрганизациje намeњeна за eмитoвањe на oдeљeњима и чeкаoницама здравствeних устанoва.

ЧЕТВРТА РЕДОВНА ПОСЕТА

Редовном посетом обухваћен је разговор са руководством установе, преглед документације уз разговор са вођама тимова за самооцењивање и обилазак установе.
Општи утисак након четврте редовне посете у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, је да установа ради у складу са акредитацијским статусом који је добила, и да се стално усавршава на свим пољима, уводећи нове процедуре, нове технике лечења пацијената како неинвазивним тако и инвазивним путем, уз висок степен квалитета својих услуга, и жељом свих запослених на челу са управом установе да оправда висок рејтинг који има и одржи ниво услуга на завидно високом нивоу.
Као препорука за унапређење је доследно примењивати и пратитити примену свих усвојених процедура и упутстава који омогућавају висок степен безбедност и квалитет у пружању услуга.
Као и увек до сада било је задовољство учествовати у редовној посети Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

2019. 4. 18

BanerPecat

Укидање печата - Градимо дигитално друштво

Активност Укидање печата за привредне субјекте обухваћена је и Акционим планом Заједничке радне групе за унапређење позиције Републике Србије на ранг-листи Светске банке о условима пословања – Дуинг Бизнис. Опширније

Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Електронска управа вам омогућује да велики број административних послова завршите далеко комфорније из свог дома, канцеларије, или чак у покрету, путем мобилних уређаја, тако да вам остаје више времена за ствари које су заиста битне. Опширније

2019418

2019. 3. 18

ОБАВЕШТЕЊЕ О 30. СЕДНИЦИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА: ПРЕУЗМИТЕ

2019. 1. 24 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ:
набавка опреме у вредности од 180 милиона динара. осврт на резултате у претходној години и планови за текућу годину. 

2019. 1. 24

ИЗВОР ВЕСТИ: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ

20181212

Четвртак, 15. 11. 2018.

Обележена 41-годишњица Института за кардиоваскулане болести!

Поводом обележавања 41-годишњице постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине, одржана је свечаност на којој су се присутнима обратили директор Института проф. др Александар Реџек, помоћник директора за образовну и научну истраживачку делатност проф. др Дејан Сакач, управник Клинике за кардиологију проф. др Илија Срдановић и управник Клинике за кардиоваскуларну хирургију проф. др Стаменко Шушак, који су говорили о раду Института и успешном збрињавању кардиоваскуларних болесника. Од гостију, присутнима се обратила др Снежана Бојанић, помоћница покрајинског секретара за здравство. Заједнички је закључак да Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, као кровна установа за лечење кардиоваскуларних болесника на подручју Војводине, остварује врхунске резултате који се могу поредити са резултатима реномираних установа у земљи и иностранству. Такође, Институт својим активностима даје значајан допринос унапређењу лечења кардиолошких болесника и у другим здравственим центрима у Покрајини. Због свега тога, ИКВБВ представља елитну здравствену установу, један од најпризнатијих здравствених центара у овом делу Европе.

Свечаност су увеличали ученици Музичке школе „Исидор Бајић“, који су приредили мали концерт и пружили музички угођај нашим болесницима, али и свима запосленима. Ми им се овом приликом захваљујемо на томе, јер су на најлепши могући начин доказали да музика може да буде лек, што су потврдне реакције како пацијената тако и запослених. У програму су учествовали млади таленти Игор Карајков, Катарина Теофанов, Жељана Даниловић, Славен Балаћ, Катарина Бадњар, Јована Дугоњић, Теодора Станковић. Концерт је одржан у склопу пројекта хуманизације болнице и вишегодишње успешне сарадње Института и Музичке школе „Исидор Бајић“.

20181019

ПАНАДРИАТИЦ МЕЕТИНГ, БУДВА, ЦРНА ГОРА 19-20 ОКТ. 2018.

Стручни састанак ПАНАДРИАТИЦ је организован у термину 19/20 Окт. 2918 у Републици Црна гора (Будва). ПАНАДРИАТИЦ представља међународну афилијацију Јадранске регије Италијанског удружења лекара (СИСМЕД) чије је седиште у Риму. Основни циљ наведеног удружења је размена стручних и научних искустава лекара специјалиста (првенствено кардиолога) са лекарима других специјалности и лекарима опште праксе, којима се професионалне и научне новине из специјалистичких области презентују на једноставан и у практичном раду веома апликабилан начин.
Други циљ удружења ПАНАДРИАТИЦ је бржи проток информација и идеја као и једноставнији начин размене кадрова и технологије. Није занемарљив ни аспект културолошког и социолошког зближавања различитих нација.
На И састанку ПАНАДРИАТИЦ у Будви је учествовало око 100 лекара из Италије, међу којима је око 20 врхунских и светски познатих кардиолога из различитих универзитетских центара широм Италије. Преко 100 лекара опште праксе и кардиолога из Црне Горе, као и 15 кардиолога из Србије и Хрватске су употпунили и допринели веома повољним утисцима о добро организованом и стручно и научно престижном састанку. Теме које су доминирале су биле из области кардиологије и кардиохирургије, али је било запажених предавања из области нефро-кардиологије и ендокрино-кардиологије, као и предавање о аспектима тржишта лекова у различитим земљама Јадранске регије.
Научни програм је у будванском хотелу „Авала“ трајао пуна два дана, а предавања су имали и кардиолози и кардиохирурзи из Института за кардиоваскуларне болести Војводине (Проф Др А. Реџек, Проф Др Илија Срдановић, Проф др С Додић, Доц др М. Росић, Др М. Бјелобрк, др Т. Миљковић, Др С. Бјелић).

ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЈА ИКВБВ СА КАРДИОВАСКУЛАРНИМ ЦЕНТРИМА У ИТАЛИЈИ

Дана 18. Септембра 2018. године, одржана је едукативна телеконференција на ИКВБВ путем аудио-видео линка са универзитетским Кардиоваскуларним центром „Тор Вергата“ из Рима. Линк је успостављен и са другим кардиоваскуларним центрима у Италији. 
Током целодневне телеконференције преношено је неколико веома интересантних кардиолошких процедура којима се наведени универзитетски центар бави и у којима је један од лидера у Европи. Наиме, универзитетска болница у Риму и њен кардиоваскуларни центар се баве иновативним интервентним процедурама, по којима спадају у сам врх европске интервентне кардиологије.
Реализовани пренос је знак одличне досадашње професионалне сарадње између наше две институције, и то захваљујући директору Кардиоваскуларног центра „Тор Вергата“, проф. др Франку Ромеу и његовој љубазности да нам понуди један овако значајан облик едукације, као и директору ИКВБВ, проф. др Александру Реџеку и проф. др Илији Срдановићу, управнику кардиологије за техничку подршку и иновативне технике, који су спремно прихватили понуду.
Технички и технолошки на врхунском нивоу, пренос је омогућио увид у веоме интересантне случајеве пацијената код којих су рађене различите интервентне процедуре које се иначе или не раде или се раде у веома малом броју центара у свету: неинвазивно шивење АСД и ФОА; редукција лумена коронарног синуса код пацијената са рефрактерном АП; неколико ТАВИ процедура код пацијената који су одраније имали кардиохируршку интервенцију на аортном залиску; затварање аурикуле ЛП; имплантација „митралцлип“; „схоцк wаве“ терапија у случају калцификованих коронарних артерија које се не могу на други начин реваскуларизовати. Наведене интервентне технике су изазвале велико интересовање интервентних кардиолога из ИКВБВ, као и већег броја млађих лекара из ИКВБВ, који су присуствовали преносу.
ИКВБВ се искрено захваљује проф. др Франку Ромеу и његовим врсним сарадницима на праћењу најсавременијих трендова и новина из области интервентних кардиоваскуларних процедура, као и на њиховој спремности да другима омогуће увид у њихова достигнућа.
У прилогу: Програм телеконференције „Тор Вергата“ – ИКВБВ, Ср. Каменица, 18. септембар 2018.

Teleconference between the Institute of CVDV and Cardiovascular centers in Italy

On September 18th 2018, an educational teleconference was held at the Institute of CVDV via audio-video link with the University Cardiovascular Centre "Tor Vergata” from Rome, Italy. The link was also established with other cardiovascular centers in Italy.
During the all-day teleconference, several very interesting cardiac procedures were transmitted that are not only performed at but also make the Tor Vergata Cardiovascular Centre a leader in Europe. Namely, the University hospital in Rome and its cardiovascular center perform innovative interventional procedures that place them to the very top of the European intervention cardiology.
The realized transmission is a sign of excellent professional cooperation between our two institutions which occurred thanks to the director of the Tor Vergata Cardiovascular Center, prof. Dr. Franco Romeo and his willingness to offer such an important form of education, as well as prof. Dr. Alexander Redžek, the director of ICVDV, and prof. Dr. Ilija Srdanović, Cardiology Clinic Director, their technical support and innovative techniques, who readily accepted the offer.
Technically and technologically at top level, the telecobference provided an insight into very interesting cases of patients who underwent various interventional procedures that are either not performed or performed only in few centers in the World: non-invasive closure of ASD and FOA; reduction of coronary sinus lumen in patients with refractory angina pectoris; several TAVI procedures in patients who had previously undergone aortic valve replacement surgery; the left atrial appendage closure; MitralClip implantation; "Shock wave" therapy for calcified coronary arteries that could not be revascularized otherwise. The above-mentioned interventional techniques have attracted a great deal of interest of the interventional cardiologists from the ICVDV, as well as young ICVDV physicians who were present during the teleconference.
The Institute of CVDV would like to convey our sincere gratitude to Professor Franco Romeo and his outstanding associates for the follow-up on the latest trends and innovations in the field of interventional cardiology, as well as their willingness to provide others with the insight into the achievements of their team.
In the attachment: Program of the Tor Vergata – ICVDV Teleconference, Sremska Kamenica, 18th September 2018. 

9. 9. 2018. ”ДАН СРЦА”, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА: ПЕТРОВАРАДИН

ИНФО:

С обзиром на то да су се у појединим средствима информисања појавиле дезинформације, обавештавамо јавност да је пацијент С.Т. 21.10.2018. у вечерњим сатима примљен на Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици и да је након указане лекарске помоћи отпуштен на даље кућно лечење.

Управа Института

ИКВБВ специјални гост другог Сајма здравља и здравог начина живота у Бијељини

Други Сајам здравља и здравог начина живота у Бијељини одржан је од 4. до 6. септембра 2018. Покровитељи манифестације су били Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и град Бијељина. На отварању су се присутнима обратили министар здравља Републике Српске др Драган Богданић, председник Одбора за здравство и народни посланик др Златко Максимовић, менаџер града Бијељине господин Милош Стевановић и директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине проф. др Александар Реџек.
На Сајму је учествовало тридесетак излагача, а међу њима Општа болница „Свети врачеви“ из Бијељине, Дом здравља Бијељина, Завод за физикалну медицину и рехабилитацију из Бања Луке, Факултет здравствених наука Паневропског универзитета, Кућа здравља из Бијељине и многи други.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је учествовао као специјални гост. Посетиоци су, као и протекле године, у великом броју посећивали наш штанд и показали велико интересовање за услуге које се пружају у Институту. Онима који су то желели урађен је ЕКГ, измерене су вредности крвног притиска и шећера у крви, а поред општих прегледа давани су савети који промовишу здрав начин живота. Велику захвалност су нам исказала четири посетиоца, која су током прошлогодишњег сајма, након прегледа на нашем штанду, правовремено упућена на болничко лечење.
Упоредо са догађањима у изложбеном простору, одржана су и стручна предавања из различитих области медицине, која су акредитована као национални скуп I категорије. Предавања кардиохирурга и директора ИКВБВ, изазвала су посебну пажњу слушалаца.
Сви запослени у ИКВБВ који су учестовали у овој сајамској манифестацији су својим изузетним залагањем и стручношћу на најлепши могући начин представили нашу установу.

20180903

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У ИКВБ ВОЈВОДИНЕ УГРАЂЕНА СРЧАНА ПУМПА КОЈА ЗАМЕЊУЈЕ РАД СРЦА

У Институту за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици прошле недеље пацијенту је уграђена механичка срчана пумпа која помаже рад леве коморе тзв.ЛВАД. Ове пумпе уграђују се пацијентима којима је тешко оштећена функција леве коморе, чиме се обезбеђује одговарајуће снабдевање крвљу свих органа и органских система, као и њихова нормална функција, што позитивно утиче на продужетак и квалитет живота.
Овом сложеном операцијом руководио је директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине проф. др Александар Реџек, а изведена је у сарадњи са стручним тимом Клиничког центра Србије на челу са Проф. др Светозаром Путником. Постоперативни ток и опоравак оперисаног пацијента протичу уредно и без компликација.
Уградња механичке пумпе у ИКВБ Војводине наставак је у лечењу пацијената са терминалном срчаном инсуфлуенцијом и у потпуности замењује функцију срца до трансплантације, која зависи од расположивих донора.

20180705.jpeg


ИКВБ Војводина и ЈЗУ Клинички центар Црне Горе потписали споразум о сарадњи после 12. година

ЈЗУ Клинички центар Црне Горе и Институт за кардиоваскуларне болести Војводинепотписали су меморандум о пословној сарадњи. Предмет овог меморандума је пословна сарадња у области здравствене делатности која подразумева стручно, практично и научно усавршавање запослених, размену професионалних информација од значаја за лечење кардиоваскуларних болесника, организовање стручних састанака, конгреса, предавања, радионица, креирање и спровођење заједничких пројеката. Пословна сарадња подразумева и могуће пружање најкомплекснијих здравствених услуга из области кардиоваскуларне хирургије и кардиологије пацијентима из Црне Горе. На овај начин, после 12. година начињен је први корак ка обнаваљању сарадње између ове две установе. Меморандум су потписали др Јевто Ераковић, председник Одбора директора ЈЗУ Клиничког центра Црне Горе и проф. др Александар Реџек, директор ИКВБ Војводине.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ, 14. jун 2018, Сремски Карловци

Промоција књиге “Процена функционалног статуса и принципи кардијалне рехабилитације”

Промоција књиге проф. др Слободана Додића, начелника Одељења за рехабилитацију кардиоваскуларних болесника ИКВБВ, и интернационалне групе коаутора (Р. Арена, М. Бјелобрк, И. Буразор, Б. Додић, Г. Гуллаце, Б. Козић, Т. Миљковић, В. Монтемурро, Љ. Мусић, В. Першић, Д. Поповић, А. Реџек, М. Росић, И. Срдановић, С. Шушак, Л. Велицки) под називом “Процена функционалног статуса и принципи кардијалне рехабилитације” (издавач Медицински факултет у Новом Саду, 2018, посебно издање) одржана је 14. јуна 2018, у конгресној сали ресторана “Дунав” у Сремским Карловцима.

У уводном делу су прочитани делови из рецензија књиге еминентних европских кардиолога и физијатара (П. Сеферовић, М. Пиеполи, С. Тодоровић-Томашевић), а затим је уследило представљање књиге. Поред аутора, о значају књиге су говорили и неки од коаутора. Књига је подељена у седам поглавља и бави се интересантном и перспективном тематиком из домена кардиоваскуларних болести. Наглашен је њен високостручни аспект који на разумљив начин појашњава многе сегменте савремене процене функционалне ресерве (различити облици тестова оптерећења и спироергометријски тест – ЦПЕТ), као и савремене трендове (врсте и величине оптерећења) у рехабилитацији пацијената након кардиохируршких и кардиолошких интервенција. Такође је дат опширнији приказ спровођења кардијалне рехабилитације у Европи, као и потребан ниво организације и опреме да би се она могла релативно безбедно реализовати. Последње поглавље књиге се односи на пацијенте, тако да су њима прихватљивим језиком објашњени значај и улога кардијалне рехабилитације у обезбеђивању дужег и квалитетнијег живота након кардиоваскуларне интервенције, уз напомену да је рехабилитација доживотни процес.
Књига је богато опремљена оригиналним сликама и табелама, а дато је и доста практичних примера израчунавања врста и тежина вежби физичким оптерећењем током тренажног процеса, које се морају израчунавати за сваког пацијента посебно.
Познато је да је литература из ове области кардиоваскуларне медицине прилично скромна (нарочито код нас) у односу на садржај како је представљена у књизи С. Додића и коаутора.
Књига се препоручује првенствено кардиолозима, кардиохирурзима, физијатрима, интернистима, али и специјалистима других грана медицине, при чему и сами кардиоваскуларни пацијенти (доста њих је присуствовало промоцији) могу у њој да нађу интересантно штиво које ће им помоћи да боље схвате своју болест, као и разлоге за трајно спровођење програма кардијалне рехабилитације.

20180620d

СЕРТИФИКАТИ 2018:

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ - ИМПЕРАТИВ У РАДУ ИКВБВ

Интегрисани систем менаџмента у ИКВБВ успостављен је и одржава се од 2009. године. Током протеклог периода интегрисани систем менаџмента је показао да је пружање здравствених услуга из области превенције и лечења кардиоваскуларних болести у ИКВБВ ефикасно и ефективно, те да се кроз његову примену стално унапређује.
Од јуна 2018. године ИКВБВ је своје пословање ускладио са захтевима нових верзија стандарда СРПС ИСО 9001:2015, СРПС ИСО 14001:2015, СРПС ИСО 45001:2018, што је сертификационо тело „Пан Церт“ потврдило и издавањем нових сертификата:

pancert%20236 14
pancert%20237 14
pancert%20238 14
2018.7.6

ТРЕЋА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВА У ЗДРАВСТВУ

20180704a

18.05.2018 године обављена је трећа редовна посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију у здравству(АЗУС), у Институту за КВБВ.
Тим спољашњих оцењивача био је у саставу:
1.Поф.др Дејан Николић-хирург
2.Далибор Аксић.струк.мед.тех.

И нститут за КВБВ стекао је акредитациони статус на 7 година, 2015 године, и додељен му је сертификат број А-132-09/2014.
У оквиру треће редовне посете, након разговора са руководством Института, члановима тимова за акредитацију и обиласка установе спољашњи оцењивачи дали су свој Извештај о трећој редовној посети:

20180704c

„Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је установа која континуирано тежи ка побољшању квалитета рада, безбедности пацијената и запослених и побољшању општег здравственог стања популације.
Значај процеса акредитације се манифестује у унапређењу радног процеса кроз стандардизацију активности, флексибилнијом организацијом и квалитетнијим резултатима у позитивној радној атмосфери.

Институт, са акредитацијским статусом од седам година, потврдио је његову оправданост. Високо достигнути стандарди се одржавају на том нивоу, препоруке су усвојене и присутна је стална иницијатива на даљем унапређењу квалитета.
У Институту као референтној установи се обављају најсложенији медицински поступци са великом посвећеношћу пацијентима и бригом о оболелима. Руководство Института је препознало значај унапређења квалитета и безбедности за рад и уложило огромну енергију како би постигло тај циљ. У Институту се примењују најсавременије технологије у дијагностици и лечењу пацијената. У континуитету се остварује сарадња са осталим институцијама у циљу унапређења рада и пружања здравствених услуга корисницима.
Током досадашњег периода позитивног акредитационог статуса Институт за кардиоваскуларне болести Војводине својим приступом афирмише стандарде и критеријуме за акредитацију који су уткани у све сегменте њеног функционисања.Овај позитиван тренд и проактивни приступ у раду води сталном унапређењу квалитета услуга и безбедности пацијената у установи“.

20180704b

Централна свечаност поводом 40 година ИКВБВ

Централна свечаност поводом 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине одржана је 15. Новембра 2017. године у Српском народном позоришту у Новом Саду. Свечаности су присуствовали поред запослених и председник Покрајинске владе Игор Мировић, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и бројни гости и земље и иностранства, чиме је на најлепши начин потврђен углед и значај који ова здравствена установа има у земљи и окружењу.

„У 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине хоспитализовано је више од 170000 болесника, урађено је 35000 операција на отвореном срцу, 110000 интервентних кардиолошких процедура, у Институту је прегледано 1400000 болесника, што грађана Војводине, што Србије, што људи из окружења“ рекао је покрајиснки секретар за зрдравство доц. др Зоран Гојковић поводом великог јубилеја Института.

„С поносом могу да кажем да је у претходних 16 месеци Покрајинска влада успела да одвоји велика средства за поновно функционисање Института за кардиоваскуларне болести, за његово стављање на место које је годинама имао, на пиједестал терцијалних здравствених установа, не само у Војводини, Србији него и шире“.

ОПШИРНИЈЕ

„Током 40 година постојања Институт је поступно али сигурно градио своју репутацијау сталним праћењем и имплементацијом нових технологија у дијагностици и лечењу кардиоваскуларних болести, при чему је квалитет лечења увек био на првом месту. Наш императив је да данас буде боље у односу на јуче, а сутра у односу на данас“ рекао је директор Института за кардиоваскуларне болести проф. др Александар Реџек и додао да су активности Института усмерене и на стварање мостова са другим здравственим и научним установама из земље, региона и света, за добробит наших пацијената. Такође је истакао значај Института у реализацији пројекта ангиосала у Војводини уз подршку Покрајинске владе, чиме су сви грађани Војводине добили једнако шансу за живот након акутног инфаркта миокарда.

Скупу су се обратили и управник Клинике за кардиоваскуларну хирургију проф. др Стаменко Шушак, управник Клинике за кардиологију доц. др Илија Срдановић, начелници служби проф. др Милован Петровић, др Драган Дебељачки, проф. др Анастазија Стојшић, проф. др Драган Ковачевић и проф. др Слободан Додић говорећи о актуелном стању и перспективама даљег развоја клиника и служби.

Председнику Покрајинске владе Игору Мировићу уручена је плакета за допринос Покрајинске владе у обезбеђивању вишег стандарда у пружању здравствених услуга у лечењу кардиоваскуларних болести на територији АП Војводине. Ради се о пројекту Покрајинске владе којим су Опште болнице у Суботици, Зрењанину и Сомбору опремљене новим ангио салама чиме су дефинисана три нова интервентна кардиолошка центра на мапи Војводине. Тим поводом су представљени и тимови болница који су учествовали у едукацији коју је успешно спровео тим Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Златне плакете за животно дело додељење су доц. др Ивану Фајгељу (постхумно), проф. др Светиславу Трифуновићу ( постхумно), проф. др Светозару Нићину ( постхумно), проф. др Јосипу Чикошу, проф. др Нинославу Радовановићу и проф. др Ђурици Стојшићу.

Плакете за међусобну стручну сарадњу, подршку и пријатељствно додељене су Клиничко-болничком центру Загреб, Клиничком центру Србије, Војномедицинској академији у Београду, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и Клиничком центру Војводине.

Програм манифестације је отворен изузетним наступом Ингмар дуа који чине пијанисти Слободанка Стевић и Александар Глигић а затворен дивним музичким мотивима Војводине и интерпретацији Александра Дујина и његовог оркестра.

У холу велике сале Српског народног позоришта је приказана изложба уметничких фотографија Института аутора Теодоре Ивков под менторством Маје Јоцков.

Video prilog Vlade Vojvodine: https://youtu.be/V-AOGosZ44I

Video prilog Novosadske televizije: https://youtu.be/SQI0uPISIho

Video prilog RTV: https://youtu.be/1DsmroH9614

Video prilog TV Panonija: https://youtu.be/NwKH5IB5eRA

Прелепо

Пумпа живота! Никад не стаје, понекад убрза или прескочи, заболи или се примири, али не престаје да испуњава своје обавезе. Срце пумпа крв до скоро свих 75 трилиона ћелија у организму. Једино рожњача у оку не добијају доток крви. Сваки дан, срце ствара довољно енергије да се вози камион 32 километра. Током живота, то је еквивалентно путу на месец и назад.

Одговорност

Будите одговорни према себи и преузмите контролу над својим здрављем. Усвојите здрав начин живота, престаните да пушите, здраво се храните, будите физички активни. Свакодневно конзумирање намирница богатих антиоксидансима може да осигура одржавање нормалне циркулације крви и нивоа крвног притиска, као и да спречи оксидацију масних материја у крвотоку, а тиме и формирање тромба.

Достигнућа

Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
Секретаријат директора:

 +381 21 48 05 700, 48 05 755
   
ФАКС: +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    +381 21 48 05 100

 ikvbv@ikvbv.ns.ac.rs

IKVBV