ЗАПОШЉАВАЊЕ

10. 9. 2020.
На основу члана 18. Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине, члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у складу са Кадровским планом за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 26.2.2020. године, Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе и дописима Министарства здравља РС број 112-01-1518/2019-02 од 20.1.2020. године и 112-01-1010/2020-02 од 3.8.2020. године, расписује се:

ОГЛАС
за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време 

1) Виша медицинска сестра, на нeодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац

Услови:
- вишa или високa струковна школа здравствене струке (основне студије – 180 бодова)
- положен стручни испит
- лиценца
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

2) Mедицинска сестра - техничар, на нeодређено време са пуним радним временом -
5 извршилаца

Услови:
- средње образовање - медицинска школа општи смер
- положен стручни испит
- лиценца
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Заинтересовани кандидати подносе:
• кратку биографију (са назначеним трајањем волонтерског или радног искуства, уколико га кандидат има), адресу, контакт телефон и електронску адресу
• фотокопију дипломе о завршеној школи
• фотокопију уверења о положеном стручном испиту
• фотокопију лиценце или решењa о издавању лиценце
• фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
• фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме кандидата)
• фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
• изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело
Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" и називом радног места за које се конкурише, а на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, или лично у писарницу Института.

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужни да доставе: лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б и ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), фотокопију санитарне књижице, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије дипломe о завршеној школи и уверења о положеном стручном испиту, као и одјаву са претходног осигурања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Директор Института за кардиоваскуларне
болести Војводине
Проф. др Александар Реџек

IKVBV