zaposljavanje

ЗАПОШЉАВАЊЕ

20. 1. 2023.
На основу члана 21. Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине, члана 10. Kолективног уговора Института за кардиоваскуларне болести Војводине и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у вези са Кадровским планом за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 29.11.2022. године, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО  време

1) Медицинска сестра - техничар, на одређено време са пуним радним временом, замена за привремено одсутну запослену - 8 извршилацa


Услови:
- средње образовање - медицинска школа општи смер
- положен стручни испит
- лиценца
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању


Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Заинтересовани кандидати подносе:

•кратку биографију (са назначеним трајањем волонтерског или радног искуства, уколико га кандидат има), адресу, контакт телефон и електронску адресу

• фотокопију дипломе о завршеној школи

• фотокопију уверења о положеном стручном испиту

•фотокопију лиценце или решењa о издавању лиценце
 
• фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених

• фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме кандидата)

• фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан

• изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс", на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, или лично у писарницу Института.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужан да достави: лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б и ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), фотокопију санитарне књижице, уверење да се против њега/ње не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван/а за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије дипломe о завршеном факултету и специјалистичким студијама и уверења о положеном стручном испиту, као и одјаву са претходног осигурања.


Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Директор Института за кардиоваскуларне
болести Војводине
Проф. др Александар Реџек

 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ:

2021. година
Март
Април