zaposljavanje

ЗАПОШЉАВАЊЕ

24. 12. 2021.
На основу члана 18. Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине, члана 10. Kолективног уговора Института за кардиоваскуларне болести Војводине и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у складу са дописoм Министарства здравља РС број 06-00-8-5/2021-02 од 30.11.2021. године, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО  време

1) Програмер - инжењер, на неодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац

Услови:
- високо образовање – електротехнички факултет
- најмање 1 година радног искуства у струци
- познавање рада на рачунару

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

2) Шеф рачуноводства, на неодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац

Услови:
- више образовање – виша школа економске струке
– знање рада на рачунару
- најмање 5 година радног искуства у струци

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

3) Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, на неодређено време са пуним радним временом - 2 извршиоца

Услов: основно образовање
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Заинтересовани кандидати за радно место под редним бројем 1. и 2. подносе:
•кратку биографију (са назначеним трајањем радног искуства), адресу, контакт телефон и електронску адресу
•фотокопију дипломе о завршеном факултету, односно вишој школи
•фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
•фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе издате на девојачко презиме кандидата)
•фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
•изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Заинтересовани кандидати за радно место под редним бројем 3. подносе:
•кратку биографију (са назначеним трајањем радног искуства, уколико га кандидат има), адресу, контакт телефон и електронску адресу
•фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
•фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
•фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме кандидата)
•фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
•изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља РС и Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, или лично у писарницу Института.

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужни да доставе: лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б и ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), фотокопију санитарне књижице (само кандидати за радно место под редним бројем 3.), уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије сведочанства/диплома и одјаве са претходног осигурања.


Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Директор Института за кардиоваскуларне
болести Војводине
Проф. др Александар Реџек

 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ:

2021. година
Март
Април