zaposljavanje

ЗАПОШЉАВАЊЕ

17. 6. 2022.
На основу члана 18. Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине, члана 10. Kолективног уговора Института за кардиоваскуларне болести Војводине и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у складу са дописом Министарства здравља РС број 112-01-499/2022-02 од 1.6.2022. године, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО  време

1) доктор медицине – специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, на нeодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац

Услови:
- високо образовање - медицински факултет
- положен стручни испит
- положен специјалистички испит из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
- лиценца
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.
Заинтересовани кандидати подносе:

•кратку биографију (са назначеним трајањем волонтерског или радног искуства, уколико га кандидат има), адресу, контакт телефон и електронску адресу
•фотокопију дипломе о завршеном факултету
•фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама
•фотокопију уверења о положеном стручном испиту
•фотокопију лиценце или решењa о издавању лиценце
•фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
•фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме кандидата)
•фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
•изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс", на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, или лично у писарницу Института.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужан да достави: лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б и ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), фотокопију санитарне књижице, уверење да се против њега/ње не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван/а за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије дипломe о завршеном факултету и специјалистичким студијама и уверења о положеном стручном испиту, као и одјаву са претходног осигурања.


Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Директор Института за кардиоваскуларне
болести Војводине
Проф. др Александар Реџек

 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ:

2021. година
Март
Април