ЗАПОШЉАВАЊЕ

29. 11. 2018.

ОДЛУКА о примљенима / ОБРАЗЛОЖЕЊЕ (pdf)

На основу члана 9. Колективног уговора Института за кардиоваскуларне болести Војводине и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у складу са Кадровским планом за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 9.7.2018. године и дописом Министарства здравља РС број 112-01-01270/2018-02 од 1.11.2018. године, расписује се:

ОГЛАС

за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

1) Медицинска сестра-техничар, на нeодређено време са пуним радним временом - 8 извршилаца Услови:
− средње образовање - медицинска школа општи смер
− положен стручни испит
− лиценца
– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Заинтересовани кандидати подносе:
• кратку биографију, са адресом, контакт телефоном и електронском адресом
• фотокопију дипломе о завршеној школи
• фотокопију уверења о положеном стручном испиту
• фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
• фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
• фотокопију лиценце или решењa о упису у именик надлежне коморе
• изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Института.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс", на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, или лично у писарницу Института.
Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужни да доставе: лекарско уверење о општој здравственој способности, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценцe или решењa о упису у именик надлежне коморе, као и фотокопију одјаве са претходног осигурања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Директор Института за кардиоваскуларне
болести Војводине
Проф. др Александар Реџек

На основу члана 9. Колективног уговора Института за кардиоваскуларне болести Војводине и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у складу са дописом Министарства здравља РС број 112-01-00237/2018-02 од 13.3.2018., број 112-01-00597/2018-02 од 20.6.2018., број 112-01-00597/2018-02 од 20.7.2018. године и Кадровским планом за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 9.7.2018. године, расписује се:

ОГЛАС

за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  1) Лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, на нeодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац
Услови:
− високо образовање – медицински факултет
− положен стручни испит
− положен специјалистички испит из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
− лиценца
– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

2) Доктор медицине, на нeодређено време са пуним радним временом - 3 извршиоца
Услови:
− високо образовање – медицински факултет
− положен стручни испит
− лиценца
– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

3) Медицинска сестра-техничар, на нeодређено време са пуним радним временом - 5 извршилаца
Услови:
− средње образовање - медицинска школа општи смер
− положен стручни испит
− лиценца
– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

4) Лабораторијски техничар, на неодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац
Услови:
− средње образовање - медицинска школа лабораторијски смер
− положен стручни испит
− лиценца
– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводинe

Заинтересовани кандидати подносе:
• кратку биографију, са адресом, контакт телефоном и електронском адресом
• фотокопију дипломе о завршеном факултету
• фотокопију дипломе о завршеној школи (тачка 3 и 4)
• фотокопију уверења о положеном стручном испиту
• фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту (тачка 1)
• фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
• фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
• фотокопију лиценце или решењa о упису у именик надлежне коморе
• изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Института.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" и називом радног места за које се конкурише, а на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, или лично у писарницу Института.

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужни да доставе: лекарско уверење о општој здравственој способности, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, дипломе о положеном специјалистичком испиту и лиценцe или решењa о упису у именик надлежне коморе, као и фотокопију одјаве са претходног осигурања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


Директор Института за кардиоваскуларне
болести Војводине
Проф. др Александар Реџек

Прелепо

Пумпа живота! Никад не стаје, понекад убрза или прескочи, заболи или се примири, али не престаје да испуњава своје обавезе. Срце пумпа крв до скоро свих 75 трилиона ћелија у организму. Једино рожњача у оку не добијају доток крви. Сваки дан, срце ствара довољно енергије да се вози камион 32 километра. Током живота, то је еквивалентно путу на месец и назад.

Одговорност

Будите одговорни према себи и преузмите контролу над својим здрављем. Усвојите здрав начин живота, престаните да пушите, здраво се храните, будите физички активни. Свакодневно конзумирање намирница богатих антиоксидансима може да осигура одржавање нормалне циркулације крви и нивоа крвног притиска, као и да спречи оксидацију масних материја у крвотоку, а тиме и формирање тромба.

Достигнућа

Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

IKVBV

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија